Képviseleti ösztöndíj pályázat - 2017. ősz

Kategória: 
2017. augusztus 29.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/B. § alapján a VIK HK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A kiírás PDF formátumban megtalálható itt.

 

Pályázás feltételei

A pályázaton részt vehet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar valamely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban VIK HK-ban mandátummal rendelkezett.

A képviselet tagjai a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában rögzített feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, a hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismertethetik el, és korábban máshol elismertetett tevékenységgel nem pályázhatnak.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázatokat a VIK HK elnöke (kivéve a sajátját, amelyet a VIK HK alelnöke) bírálja el, és a VIK HK fogadja el.

Alapelvek

●        Csak már elvégzett munkáért, vagy hosszú projektek esetén a már elvégzett részfeladatok után adható pont.

●        Csak arra a munkára adható pont, amelyről a képviselő beszámolt.

●        Elvégzett feladat csak egyszer jutalmazható.

●        Az elnök pontszámának alapértéke 60 pont, amelyet a VIK HK értékelésével maximum ±10 ponttal módosíthat.

●        Az 1 pontra járó összeg 1000 Ft.

●        A Kollégiumi Hallgatói Bizottság mandátummal rendelkező tagjai pontszámának alapértéke 60 pont, amelyet levonások terhelhetnek Bizottság tevékenységével összefüggő mulasztás esetén. A levonás összege a mulasztás súlyosságának függvényében esetenként az alapérték 10–50% ‑a közé eshet.

HK ülések, munkacsoport ülések

HK ülések

●        A beszámolási időszakban levő VIK HK üléseken való részvételért a pályázó ülésenként, maximum 4 pontban részesül az ülés időtartamától, és a napirendi pontok számától, és azok fontosságától függően.

Munkacsoport- és bizottsági ülések

●        A VIK HK állandó munkacsoportülésein való aktív részvételért a pályázó ülésenként, maximum 3 pontban részesül.

Műhelymunka-részvétel

●       Adott feladat, projekt megvalósításának érdekében összehívott műhelymunkában való aktív részvételért 1 pontot kap a pályázó.

Kari Tanács, kari bizottságok

A VIK HK által a Kari Tanácsba, továbbá kari bizottságokba delegált tagok bizottsági ülésenként a bizottsági ülés időtartamától függően az alábbi pontokban részesülnek:

 

Időtartam

t < 60 perc

60 < t <120 perc

t > 120 perc

Pontszám

1 pont

2 pont

3 pont

 

 

A Kari Tanácsról, illetve kari bizottságoktól való – kimentés nélküli – távolmaradásért a teljes beszámoló értékelése után kialakult összesített pontszám 20%-kal kerül csökkentésre.

Referensi és felelős munkák

A referensi tevékenységek és bizottságokban elvégzett felelős munka után (kivéve a KHB tagjai) – az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől függően – a pályázó maximum 60 pontban részesülhet adott beszámolási időszakban. Az elvégzett munka megítélése és értékelése a leadott beszámolók, HK üléseken nyújtott beszámolók és szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján történik.

Projektmunka és egyéb tevékenységek

A befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszáma, a leadott beszámoló, valamint a HK üléseken, munkacsoport üléseken elhangzó személyes beszámolók, valamint szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján kerül megállapításra. Projektfeladatokra összesen maximum 40 pont adható.

Egyéb – a Hallgatói Képviseletben végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenység pontozása szükség esetén a pályázó személyes meghallgatását követően történik. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb, a HK képviseletében, annak tevékenységével összefüggésben elvégzett feladatra összesen maximum 60 pont adható.

 

A pályázás folyamata

Beszámolási időszakok:

 2017. július 1 – 2017. július 31.

 2017. augusztus 1 – 2017. augusztus 27.

 2017. augusztus 28 – 2017. szeptember 30.

 2017. október 1 - 2017. október 31.

 2017. november 1 – 2017. november 15.

Írásos beszámolót kell készíteni, amit a benyújtási határidőig a http://vik.hk/ weboldalra kell feltölteni, illetve jogosultság hiányában az elnok@vik.hk címre kell elküldeni. A beszámolót honlapján a VIK HK nyilvánosságra hozza.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A havi beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:

●        tartalmazza a VIK HK megnevezését

●        a pályázó nevét

●        a beszámolási időszakot

●        az elvégzett tevékenység bemutatását az alábbi bontásban:

○        a VIK HK rendes és rendkívüli ülésein való részvétel

○        egyetemi, kari üléseken, bizottságokban, döntéshozó, véleményező fórumokon való részvétel

○        a VIK HK belső bizottságaiban, munkacsoportülésein való részvétel

○        a pályázó által betöltött poszt(ok)on elvégzett munka megfelelő részletességű bemutatása

○        a pályázó által elvégzett egyéni munka (projektek, egyéb feladatok) megfelelő részletességű bemutatása

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a TJSZ 32/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján kell megállapítani, a VIK HK által elfogadott pontozási irányelveknek megfelelően, az előre meghatározott keretek figyelembevételével.  A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálásokat követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontokban, egy összegben.

 

Határidők

A benyújtási határidő a beszámolási időszakot követő hónap 5. naptári nap. Ez alól kivételt képez a 2017. júliusi időszak és a 2017. augusztusi időszak leadási határideje, ami augusztus 29. 12:00, illetve a 2017. novemberi időszak leadási határideje, ami november 20. 23:59. Eddig a dátumig szükséges leadni az adott beszámolási időszakban elvégzett tevékenységről szóló beszámolót.

A VIK HK az eredményt a beszámolási időszakot követő hónap 15. napjáig a honlapján elérhetővé teszi a pályázók számára.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

 

Eredmény

A pályázat leadásával a pályázó elfogadja, hogy az elkészített havi beszámolója és az arra járó ösztöndíj összege a VIK HK hivatalos információs csatornáján publikálásra kerül a leadás határidejétől számított két héten belül, vagy ha ez későbbi időpont, a döntést követő 5 munkanapon belül, a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

 

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

CsatolmányMéret
vik_kepviseleti_osztondij_kiiras.pdf472.7 KB