Közéleti Vezetői ösztöndíj - 2017. ősz

Kategória: 
2017. augusztus 29.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján, melynek keretében a BME VIK közéletében kiemelkedő és vezető tevékenységet végző hallgatók munkájukért jutalmazásban részesülhetnek, melynek mértékét a VIK HK határozza meg.

A kiírás PDF formátumban megtalálható itt.

Pályázás feltételei

A pályázaton részt vehet a BME VIK valamely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban a BME VIK-es hallgatói közéletben kiemelkedő feladatokat látott el.

 

Elbírálás alapelvei

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak az alábbi pontozási irányelvekben. A pályázatokat az VIK HK elnöke és alelnöke javaslatára a VIK HK bírálja el.

Alapelvek

●        Csak már elvégzett munkáért, hosszú projektek esetén a már elvégzett részfeladatok után adható pont.

●        Csak arra a munkára adható pont, amely a pályázó pályázatában feltüntetésre került.

●        Elvégzett feladat csak egyszer jutalmazható.

●        Az 1 pontra járó összeg 1000 Ft.

Ülések

A beszámolási időszakban levő HK-hoz köthető üléseken a HK feladatainak ellátása támogatása érdekében történő részvételért a pályázó maximum 3 pontban részesül ülésenként, amelytől a bírálók eltérhetnek az ülés hosszára és a pályázó aktivitására való tekintettel 0–3 pontig.

Felelős munkák

A HK feladatainak ellátása támogatása érdekében kifejtett tevékenységek után – az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől függően – maximum 60 pontban részesülhet adott beszámolási időszakban. Az elvégzett munka megítélése a leadott beszámolók alapján történik. Szükség esetén a pályázó hallgató személyes meghallgatására kerülhet sor a pályázat elbírálása érdekében.

A Kollégiumi Hallgatói Bizottsági tagok (kivéve a HK mandátummal rendelkezők) pontszámának alapértéke 60, amelyet levonások terhelhetnek a Bizottság tevékenységével összefüggő mulasztás esetén. A levonás összege a mulasztás súlyosságának függvényében esetenként az alapérték 10% és 50% közé eshet.

Projektmunka és egyéb a HK tevékenységéhez kötődő tevékenységek

A HK tevékenységéhez köthető befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszámot a bírálók állapítják meg, személyes egyeztetés, a leadott beszámoló, valamint a terület ülésein elhangzó személyes beszámolók alapján. Maximum 30 pont osztható.

Egyéb – a Hallgatói Képviseletben végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenységet a bíráló pontozhat személyes egyeztetést követően. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb feladatokra összesen 60 pont adható.

 

A pályázás folyamata

Pályázatot leadni az alábbi beszámolási időszakokban elvégzett tevékenységekre lehet:

2017. július 1 – 2017. július 31.

2017. augusztus 1 – 2017. augusztus 27.

2017. augusztus 28 – 2017. szeptember 30.

2017. október 1 - 2017. október 31.

2017. november 1 – 2017. november 15.

Írásos beszámolót kell készíteni, amelyet a benyújtási határidőig a http://vik.hk/ weboldalra kell feltölteni, illetve jogosultság hiányában az elnok@vik.hk címre kell elküldeni. A beszámolót honlapján a VIK HK nyilvánosságra hozza.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A havi beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:

●        tartalmazza a pályázó nevét

●        a beszámolási időszakot

●        az elvégzett tevékenység bemutatását az alábbi bontásban:

○        a pályázó által betöltött poszt(ok)on elvégzett munka megfelelő részletességű bemutatása

○        a pályázó által elvégzett egyéni munka (projektek, egyéb feladatok) megfelelő részletességű bemutatása

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK által elfogadott pontozási irányelveknek megfelelően kell meghatározni, az előre elfogadott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálásokat követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontokban, egy összegben.

 

Határidők

A benyújtási határidő a beszámolási időszakot követő hónap 5. naptári nap. Ez alól kivételt képez a 2017. júliusi időszak és a 2017. augusztusi időszak leadási határideje, ami augusztus 29. 12:00, illetve a 2017. novemberi időszak leadási határideje, ami november 20. 23:59.

A VIK HK az eredményt a beszámolási időszakot követő hónap 15. napjáig elérhetővé teszi a pályázók számára.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

 

Eredmény

A pályázat leadásával a pályázó elfogadja, hogy az elkészített, az adott időszakra vonatkozó beszámolója és az arra járó ösztöndíj összege a VIK HK hivatalos információs csatornáján publikálásra kerül a leadás határidejétől számított két héten belül, a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Az ösztöndíj pályázatok eredményét a VIK HK a döntést követő 5 munkanapon belül honlapján nyilvánosságra hozza.

 

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

 

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

CsatolmányMéret
vik_kozeleti_vezetoi_osztondij_kiiras.pdf463.65 KB