Szakmai KBME felhívás 2017/18 ősz

Kategória: 
2017. augusztus 30.
Határidő: 
2017. szeptember 10, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11. § alapján szakmai, tudományos tevékenység elismerésére.

A kiírást PDF formában elérhető itt. A pályázathoz szükséges adatlap és az igazolásminták a kiírás utáni csatolmányok között található.

Pályázás feltételei

A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik az előző félévben – a 2017. január 30. és 2017. augusztus 27. közötti időszakban (értékelt időszak) – kiemelkedő szakmai, illetve tudományos munkát végeztek.

Pályázhat minden alap- vagy mesterképzésben részt vevő, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2017/18. tanév őszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül, aki a 2016/17. tanév tavaszi félévben legalább 20 ösztöndíjszámítást befolyásoló kreditet szerzett, és BSc képzés esetén legalább 3,50, MSc képzés esetén legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot ért el. (A kreditkritériumot nem kell teljesíteniük azon Msc képzésben részt vevő hallgatóknak, akik 2016/17. tanév tavaszi félévében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon alapképzésben szereztek oklevelet.)

A pályázat hiánytalansága és a formai követelményeinek teljesítése a pályázó felelőssége.

Az értékelés csak a pályázó által írásban, részletesen indokolt szempontok alapján történik, más, a pályázatban fel nem tüntetett tevékenység nem vehető figyelembe.

Azon hallgatók, akik „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek, okleveles elismerést vehetnek át a Kari Tanács keretein belül. „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek azon hallgatók, akiket a pályázatokat véleményező jelen kiírás szerinti bizottság erre javasolnak, és a pályázatok elbírálása során erre vonatkozóan a VIK HK által meghatározott pontszámot elérik.

Az elbírálás alapelvei

Általános elvek

Minden tevékenység esetében kizárólag az értékelt időszakban végzett munka számít. Amennyiben a teljesítés (publikáció esetén az elfogadás) dátuma nem a vizsgált időszakba esik, nem vehető figyelembe a tevékenység.

 

Nyelvi teljesítmény csak akkor ér pontot, ha a pályázó a képzésében a nyelvi kritériumot a figyelembe vett teljesítmény nélkül is teljesíti, és nyelvvizsgáját 2017. január 30. és 2017.augusztus 27. között tette le, de az összes eddigi megszerzett nyelvvizsgáról benyújtandók a fénymásolatok.

 

A benyújtott pályázatok véleményezésére a VIK HK a kar oktatóiból álló 4 fős bizottságot kér fel. A pályázatokról a VIK HK a bizottság által javasolt pontozás alapján dönt.

 

A VIK HK az egyes pályázatokat kategóriákba sorolja pontszám alapján csökkenő sorrendben, melyből az „A” kategóriába kerülnek a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók. A kategóriák számát, és azok ponthatárait a VIK HK a pályázatok elbírálása folyamán állapítja meg a beérkező pályázatok és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján. A VIK HK kategóriánként állapítja meg az elnyerhető ösztöndíj összegét, az azonos kategóriába besorolt hallgatók, azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek. A VIK HK a pályázatok eredményének nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg nyilvánosságra hozza az egyes kategóriákat, és azok ponthatárait, és az egyes kategóriákhoz kapcsolódó ösztöndíj összegét.

Pontozás

I. Tanulmányi eredmény (max. 25 pont)

 • A következő táblázat mutatja a pontok alakulását (a határon lévő átlagokra a magasabb pontérték jár):

 

Súlyozott tanulmányi átlag

Pontszám (BSc)

Pontszám (MSc)

3,50–3,80

0

-

3,80–4,00

3

-

4,00–4,20

6

0

4,20–4,40

10

4

4,40–4,60

14

9

4,60–4,80

19

14

4,80–5,00

25

20

 

II. Nyelvi teljesítmény (max. 12 pont)

 • Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgáért nem jár pont
 • Csak az adott időszakban megszerzett nyelvvizsgáért jár pont
 • Bíráláskor csak a beadott vizsgabizonyítványok vehetők figyelembe
  • B1 (alapfok): 0 pont
  • B2 (középfok) komplex max. 4 pont
  • B2 (középfok) szóbeli vagy írásbeli max. 2 pont
  • C1 (felsőfok) szóbeli vagy írásbeli max. 4 pont
  • C1 (felsőfok) komplex max. 8 pont
  • Szakmai szintű (szaknyelvi) nyelvvizsga: max. +4 pont

III. Szakmai tevékenység (max. 115 pont)

 • Tanulmányi versenyek (max. 20 pont)
  • Kari/tanszéki: max. 6, 4, 2, 1 pont – 1., 2., 3. helyezés, különdíj
  • Egyetemi/regionális/országos: max. 10, 8, 6, 3 pont – 1., 2., 3. helyezés, különdíj
  • Nemzetközi: max. 20, 16, 12, 6 pont – 1., 2., 3. helyezés, különdíj
 • Hazai vagy nemzetközi publikációk, előadások (max. 30 pont)
 • több szerző esetén részpontszámok:
  • két szerző esetén max. 70% (ajánlott), három, vagy több szerző esetén max. 50% (ajánlott)
  • a szerzői arányok pontozása a Kari BME publikáció és előadás adatok adatlapon, a szerzői arányokról tett nyilatkozat alapján módosítható
 • egy magyar nyelvű publikáció, vagy előadás (max. 8 pont)
 • egy idegen nyelvű publikáció, vagy előadás (max. 15 pont)
 • A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon szerzett TDK, illetve OTDK esetén I., II., III. helyezés, dicséret (egy dolgozatra max. 15, 13, 11, 8 pont, összesen max. 30 pont)
 • tantárgyanként, óratartással max. 8 pont
 • tantárgyanként, óra tartása nélkül max. 5 pont
 • Demonstrátori munka: (max. 25 pont)
 • Tanszéki lezárult projektben való részvétel – max. 10 pont (max. 5 pont projektenként)
 • IMSc pontok max 15 pont
 • egyéb szakmai tevékenység (pl. szakkollégiumi aktivitás) max. 15 pont

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázat formai követelményei:

●      Kinyomtatva leadandó

o      Pályázati adatlap, amely megtalálható a vik.hk oldalon.

●      Elektronikusan leadandó

o      A helyesen kitöltött pályázati adatlap, publikációs és előadás adatok, demonstrátori munka igazolás és a tanszéki munka igazolása.

o      A tanulmányi eredményt igazoló dokumentum.

o      Az előző féléves szakmai, illetve tudományos tevékenységet részletesen leíró szöveges kísérőlevél.

o      A tevékenységeket igazoló egyéb iratok.

o      A publikáció(k) leadásánál szükséges, a cikk internetes elérhetősége, a megjelenés (várható) időpontja, a befogadó hely jellege (bírált/nem bírált teljes cikk vagy absztrakt), minősített publikáció esetén a minősítés tényének megjelölése, több szerző esetén a szerzők nevének feltüntetése.

Konferenciakiadványban megjelent cikk és a hozzá tartozó konferencia-előadás egyetlen publikációnak számít. Új konferenciacikk leadásához új adatlap készítése és a cikk mellékelése szükséges.

o      Tanszéki munka tanszékvezetői igazolása, részletes kifejtéssel, adatlap formájában, mely a vik.hk oldalon található meg.

o      Külső munka projectvezetőitől igazolás, amely részletes szöveges beszámolót is tartalmaz.

o      Demonstrátori munka tanszékvezetői igazolása annak kifejtésével, hogy milyen munkát takar (pl. óraadás, gyakorlat/labor előkészítés, zárthelyi javítás, ezek alkalomszáma tantárgyhoz rendelve) adatlap formájában, mely a vik.hk oldalon található meg.

o      Nyelvvizsga bizonyítvány(ok).

o      Egyéb tevékenységek igazolása (pl. szakkollégium szakmai munka, amelybe a konferencia és szakkollégiumi szervezői munka nem számít bele).

Csak a szervezet elnöke által hitelesített igazolásokat fogadható el.

o      Egyéb iratok, amelyeket a pályázó fontosnak vél.

A formai követelményeknek nem megfelelő pályázat automatikus kizárást von maga után. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A Kari BME ösztöndíj 5 hónapra kapható. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

A pályázat elektronikus formában adható le a https://kbme.vik.hk/szakmai/ oldalon keresztül 2017. augusztus 30-től. A pályázat adatlap és az online jelentkezés leadási határideje: 2017. szeptember 10. 23:59

Eredmény

Legkésőbb a leadási határidőtől számított 15 napon belül a VIK HK hivatalos információs csatornáin. Értesítés a megadott elérhetőségeken. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat keretében értékelt tevékenységeinek összefoglalását a VIK HK nyilvánosságra hozhatja, a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

2017. augusztus 31.                                                                                                         VIK HK