VIK Hallgatói Képviselet Sportösztöndíj 2016/17 tavasz

Kategória: 
2017. április 07.
Határidő: 
2017. május 14, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján. A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik 2016. május 15. és 2017. május 14. közötti időszakban kiemelkedő sportteljesítményt nyújtottak, és kiemelkedő sporteredményeket értek el.

 

Pályázati feltételek

Pályázhat minden teljes idejű alap- vagy mesterképzésben részt vevő, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2016/17. tanév tavaszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

A pályázat hiánytalansága és a formai követelmények teljesítése a pályázó felelőssége, a pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód. Az értékelés csak a pályázó által részletesen meghatározott, igazolt sporttevékenység alapján történik, más fel nem tüntetett tevékenység nem vehető figyelembe. Kérdéseit a palyazat@vik.hk e-mail címen teheti fel a pályázó.

A pályázati formai követelményei

 • helyesen kitöltött és leadott pályázati adatlap, mely letölthető a vik.hk oldalról, és amely tartalmazza a pályázó által végzett sporttevékenységek és elért eredmények listáját
 • a tevékenységeket részletesen leíró szöveges kísérőlevél, mely tartalmazza az egyes sporttevékenységekre hetente fordított átlagos időt
 • a tevékenységeket igazoló iratok

A tevékenységeket igazoló iratok

 • az egyesületi/sportköri vezető igazolása, amennyiben a pályázó valamely sportegyesületben folytatott tevékenységgel pályázik, lehetőség szerint az edzések gyakoriságáról, időtartamáról (nem igazolt sportolóként végzett tevékenység esetén is szükséges)
 • a rendezvény (bajnokság) szervezőjének igazolása, amennyiben a pályázó valamely rendezvényen, vagy bajnokságban (sportegyesület vezetője által nem igazolt módon) való részvétellel pályázik
 • az elért eredményeket igazoló egyéb iratok

 

Pályázat elbírálása

A pályázatokat egy 4 fős bíráló bizottság értékeli (3 Diák Sport Kör tag és a VIK HK Pályázati felelőse), és a VIK HK fogadja el.

Minden esetben kizárólag 2016. május 15. és 2017. május 14. közötti időszakban nyújtott tevékenység/eredmény számít.

Minden tevékenységet/eredményt igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges. A valóstól eltérő tartalmú igazolás esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Testnevelés tantárgy keretében folytatott sporttevékenység nem ér pontot.

 Egyazon sporteredmény után csak egyszer nyerhető el ösztöndíj (ebbe az EHK által kiírt Sportösztöndíj keretein belül jutalmazott tevékenységek is beletartoznak)

Kizáró okok:

 • a pályázó a bíráló bizottság tagja
 • formai követelményeknek nem megfelelő pályázat

További információk:

 • A pályázat leadható: elektronikusan a palyazat@vik.hk e-mail címen, postai úton vagy fogadási időben (mely megtalálható a vik.hk oldalon) személyesen a VIK HK-nak. A pályázati adatlap leadása kötelező személyesen a VIK HK-nak.
  Cím: Schönherz Zoltán Kollégium, 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. I. em. 104, Hallgatói Iroda;
 • Leadási határidő: 2017. május 14.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A VIK HK az egyes pályázatokat kategóriákba sorolja. Négy kategória kerül felállításra pontszám alapján csökkenő sorrendben (A, B, C, D), melyből az A kategóriába kerülnek a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók. Az egyes kategóriák ponthatárait a VIK HK a pályázatok elbírálása folyamán állapítja meg a beérkező pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján. A VIK HK kategóriánként állapítja meg az elnyerhető ösztöndíj összegét, az azonos kategóriába besorolt hallgatók, azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek. D kategóriába besorolt hallgatók ösztöndíjban nem részesülnek. Az A, B, C kategóriákhoz tartozó ösztöndíj összegét a pályázatok elbírálása folyamán állapítja meg a VIK HK. A VIK HK a pályázatok eredményének nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg nyilvánosságra hozza az egyes kategóriák ponthatárait, és az egyes kategóriákhoz kapcsolódó ösztöndíj összegét.

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a benyújtott pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyösszegű ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Eredmény

A leadási határidőtől számított 15 napon belül a VIK HK hivatalos információs csatornáin. Értesítés az eredményről a pályázó által a pályázatában megadott elérhetőségeken. A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul, hogy nyertes pályázat esetén nevét és a pályázat során értékelt tevékenységeinek kivonatát a VIK HK nyilvánosságra hozza.

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.