Konzultáció ösztöndíj felhívás

Pályázati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a karon végzett tutorálási tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.         

 

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi, a Pályázati munkacsoport javaslatára, a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.

 

Pontrendszer

Az összpontszám függ a tartott konzultációk számától valamint a pályázó által leadott beszámolótól. A beszámolónak köteles kitérnie minden, a pályázó által tartott konzultációra.

A külön konzultációkra kapott pontok összeadódnak. A maximálisan elérhető pontszám 50 pont.

A kialakult összpontszámot a Pályázati Referens javaslatára a VIK HK állapítja meg.

1 pont értéke 1000 forint.

 

A pályázás folyamata

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával, valamint a palyazat@vik.hk email címre való elküldésével lehetséges. A pályázati adatlapot a VIK HK irodájában ügyeleti időben kell leadni.

A pályázati adatlapon kívül szükséges regisztrálni a konzi.vik.hk portálon.

A konzultációt meg kell hirdetni a hallgatónak a weboldalon. A konzultáció megtartása után az azon részt vevő hallgatók egy 0–5 pontig terjedő skálán értékelik a konzultációt a weboldalon. A tutor feladata emlékeztetni a résztvevőket a véleményezésre.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását.  

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges elérendő ponthatárt a VIK HK a pályázatok elbírálása során állapítja meg.

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a VIK HK állapítja meg, a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

A pályázat által vizsgált időtartam

2017. november 18 – 2018. május 10.

A pályázat leadási határideje

2018. május 20.

Előzetes eredmények közzétételének határideje

2018. május 25.

Felszólalás határideje

2018. május 30.

Végleges eredmények közzététele

2018. június 8.

Kifizetés időpontja

2018. július 10.

A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

 

Eredmény

A pályázat kiírója a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján. A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

 

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK Elnökénél. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk e-mail címre küldött levélben jelezheti a pályázó.

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

Kategóriák