Képviseleti ösztöndíj pályázati kiírás

 

Pályázati kiírás a 2017/18. tanév tavaszi félévre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/B. § alapján a VIK HK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

Pályázás feltételei

A pályázaton részt vehet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar valamely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal vagy tanácskozási joggal rendelkezett.

A képviselet tagjai a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában rögzített feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, a hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismertethetik el, és korábban máshol elismertetett tevékenységgel nem pályázhatnak.

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el. Pályázata, kérelme esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van.

Elbírálás alapelvei

A pályázatokat a VIK HK elnöke (kivéve a sajátját, amelyet a VIK HK alelnöke) bírálja el, és a VIK HK fogadja el.

Alapelvek

 • Csak már elvégzett munkáért, vagy hosszú projektek esetén a már elvégzett részfeladatok után adható pont.
 • Csak arra a munkára adható pont, amelyről a képviselő beszámolt.
 • Elvégzett feladat csak egyszer jutalmazható.
 • Az 1 pontra járó összeg 1000 Ft.

HK ülések, munkacsoport ülések

HK ülések

 • A beszámolási időszakban levő VIK HK üléseken való részvételért a pályázó ülésenként, maximum 4 pontban részesül az ülés időtartamától, és a napirendi pontok számától, és azok fontosságától függően.

Munkacsoport- és bizottsági ülések

 • A VIK HK állandó munkacsoportülésein való aktív részvételért a pályázó ülésenként, maximum 3 pontban részesül.

Műhelymunka-részvétel

 • Adott feladat, projekt megvalósításának érdekében összehívott műhelymunkában való aktív részvételért 1 pontot kap a pályázó.

Kari Tanács, kari bizottságok

A VIK HK által a Kari Tanácsba, továbbá kari bizottságokba delegált tagok bizottsági ülésenként a bizottsági ülés időtartamától függően az alábbi pontokban részesülnek:

Időtartam

t < 60 perc

60 < t <120 perc

t > 120 perc

Pontszám

1 pont

2 pont

3 pont

A Kari Tanácsról, illetve kari bizottságoktól való – kimentés nélküli – távolmaradásért a teljes beszámoló értékelése után kialakult összesített pontszám 20%-kal kerül csökkentésre.

Referensi és felelős munkák

A referensi tevékenységek és bizottságokban elvégzett felelős munka után (kivéve a KHB tagjai) – az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől függően – a pályázó maximum 60 pontban részesülhet adott beszámolási időszakban. Az elvégzett munka megítélése és értékelése a leadott beszámolók, HK üléseken nyújtott beszámolók és szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján történik.

Projektmunka és egyéb tevékenységek

A befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszáma, a leadott beszámoló, valamint a HK üléseken, munkacsoport üléseken elhangzó személyes beszámolók, valamint szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján kerül megállapításra. Projektfeladatokra összesen maximum 40 pont adható.

Egyéb – a Hallgatói Képviseletben végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenység pontozása szükség esetén a pályázó személyes meghallgatását követően történik. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb feladatokra összesen maximum 60 pont adható.

A pályázás folyamata

Beszámolási időszakok:

2017. december 1 – 2017. december 31.

2018. január 1 – 2018. január 31.

2018. február 1 – 2018. február 28.

2018. március 1 – 2018. március 31.

2018. április 1 – 2018. április 30.

2018. május 1 – 2018. május 31.

2018. június 1 – 2018. június 11.

Írásos beszámolót kell készíteni, amit a benyújtási határidőig a http://vik.hk/ weboldalra kell feltölteni, illetve jogosultság hiányában az elnok@vik.hk címre kell elküldeni. A beszámolót honlapján a VIK HK nyilvánosságra hozza.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A havi beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:

 • tartalmazza a képviselet megnevezését
 • a pályázó nevét
 • a beszámolási időszakot
 • az elvégzett tevékenység bemutatását az alábbi bontásban:
  • a VIK HK rendes és rendkívüli ülésein való részvétel
  • egyetemi, kari üléseken, bizottságokban, döntéshozó, véleményező fórumokon való részvétel
  • a VIK HK belső bizottságaiban, munkacsoportülésein való részvétel
  • a pályázó által betöltött poszt(ok)on elvégzett munka megfelelő részletességű bemutatása
  • a pályázó által elvégzett egyéni munka (projektek, egyéb feladatok) megfelelő részletességű bemutatása

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a TJSZ 32/A. § (6) bekezdés b) pontja alapján kell megállapítani, a VIK HK által elfogadott pontozási irányelveknek megfelelően, az előre meghatározott keretek figyelembevételével.  A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálásokat követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontokban, egy összegben.

Határidők

A benyújtási határidő a beszámolási időszakot követő hónap 5. naptári nap. Ez alól kivételt képez a 2017. decemberi, illetve a 2018. júniusi időszak leadási határideje. A 2017. decemberi időszak leadási határideje 2018. január 28. 18:00. A 2018. júniusi időszak leadási határideje 2018. június 12. Eddig a dátumig szükséges leadni az adott beszámolási időszakban elvégzett tevékenységről szóló beszámolót.

A VIK HK az eredményt a beszámolási időszakot követő hónap 15. napjáig a honlapján elérhetővé teszi a pályázók számára.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Eredmény

A pályázat leadásával a pályázó elfogadja, hogy az elkészített havi beszámolója és az arra járó ösztöndíj összege a VIK HK hivatalos információs csatornáján publikálásra kerül a leadás határidejétől számított két héten belül, vagy ha ez későbbi időpont, a döntést követő 5 munkanapon belül.

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

Csatolmányok
Kategóriák