A tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozó rendelkezések

 1. A 2020. március 12-20. közötti rendkívüli rektori, illetve előrehozott tavaszi szünet után 2020. március 23. napjától az Egyetem távoktatási (távolléti oktatási) munkarendre áll át mindaddig, amíg a Kormány a veszélyhelyzetet meg nem szünteti vagy más intézkedést nem rendel el.
 2. A március 23. napjával kezdődő hét páros (6.) oktatási hét.
 3. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben az oktatók továbbra is ellátják munkaköri feladataikat.
 4. A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerint – 2020. április 14-17. közötti időszakra meghirdetett – tavaszi szünet 2020. március 16-20-ra kerül, így a 2020. április 14-17. időszak tanítási időszaknak minősül.
 5. A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a rendkívüli szünetek – az oktatási hetek átrendezése – okozta szükségszerű változások kivételével az eredeti rend szerint kell a tanulmányi munkát ütemezni.
 6. A hallgatók számára minden felvett tantárgyból lehetővé kell tenni annak teljesítését, a kredit megszerezhetőségét. Hallgató nem szólítható fel a felvett tantárgy leadására, felvett tantárgyról hallgató csak kifejezett kérésére, tanulmányi rendszerben benyújtott kérelem alapján törölhető.
 7. A külföldi részképzésben (például Erasmus program) részt vevő magyar hallgató – tekintettel az európai helyzetre – időbeli korlátozás, és külön díj megfizetése nélkül felvehet egyetemi tantárgyakat és kísérletet tehet azok teljesítésére.
 8. A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben
  1. a tanulmányi foglalkozásokat információs rendszerek alkalmazásával, a félév eredeti ütemezése szerint kell biztosítani annak érdekében, hogy az hallgatói oldalról folyamatosan követhető, feldolgozható és befogadható legyen;
  2. az évközi tanulmányi teljesítményértékeléseket a tavaszi félévre vonatkozó tanulmányi teljesítményértékelési terv 4–5. pont szerinti szükségszerű módosítása mellett az eredeti ütemezés szerint kell lebonyolítani; teljesítményértékelések nem vonhatók össze, nem alkalmazhatók koncentráltan;
  3. a hallgatók folyamatos előrehaladását segítendő, az információs rendszerek alkalmazásával biztosított oktatási programba további ellenőrzési, visszajelzési pontokat, diagnosztikus értékeléseket kell beiktatni, melyek eredménye a tanulmányi teljesítmény értékelésében (érdemjegy megállapításában) csak akkor vehető figyelembe, ha azt a hallgató sikeresen teljesítette.
 9. A rendes munkarendben a hallgató személyes közreműködését igénylő tanulmányi cselekményeket (például laboratóriumi gyakorlatok, pedagógiai gyakorlatok) távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben információs rendszerek alkalmazásával kell alternatív módon megoldani.
 10. Ha a 8–9. pontban foglaltak megvalósítása a tanulmányi cselekmény lényeges jellege miatt nem lehetséges, az oktatási szervezeti egységnek az eredeti tantárgy helyett olyan tantárgy teljesítésének lehetőségét kell biztosítania a hallgató számára, amely távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben teljesíthető és tartalma összhangban van a szak Képzési programjában foglalt tanulási eredményekkel. Ezen esetben a 6. pontban foglaltak nem alkalmazhatók. Azon tárgyak teljesítésére – amelyek távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben felvehető más tárgyakkal kerültek kiváltásra – a veszélyhelyzet feloldása utáni időszakban a hallgató nem kötelezhető.
 11. A 10. pontban foglaltak (tantárgycsere) úgy is végrehajthatók, hogy ideiglenesen eltérnek a mintantervtől és tantárgyak mintatantervi féléveit megcserélik. Ebben az esetben az előtanulmányi követelmény nem alkalmazható.
 12. A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatók.
 13. A vizsgákat, szigorlatokat a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerinti vizsgaidőszakra kell meghirdetni a következők szerint:
  1. vizsgát, szigorlatot információs technológiák felhasználásával kell lebonyolítani;
  2. a kötelezően meghirdetendő vizsgák, szigorlatok száma a vizsgaidőszakban legalább hetente kettő;
  3. kombinált vizsga esetén a szóbeli részvizsga – ide értve a szigorlat szóbeli részét – elhagyható;
  4. külön engedély nélkül, a hallgató kérésére a vizsgaidőszak utáni két hétben további – halasztott – vizsga, szigorlat is meghirdetendő.
 14. A felvételi elbeszélgetések, felvételi vizsgák, záróvizsgák lebonyolításának rendjéről később ad tájékoztatást a Koordinációs Bizottság.
 15. A doktori képzéshez és doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó cselekmények – komplex vizsga, doktori védés – további intézkedésig nem tarthatók.