GYIK

Juttatás (43)

Igen, elegendő, mivel ez már önmagában igazolja a különélés tényét. Emellett szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Amennyiben már nem egy háztartásban élnek és a pályázathoz csatolod a per indításáról szóló bírósági jegyzőkönyv másolatát, úgy elfogadható ez a körülmény. Továbbá szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Nem elegendő. A kollégiumi oldalon a kollégiumi férőhely igénylésedet tudod leadni. Amennyiben szociális alapon pályázol, úgy a karod által megadott határidőig minden igazolást be kell szerezned és fel kell töltened a szoc.sc.bme.hu oldalra, az ott megadott eljárásrend alapján. Ez a határidő megelőzi a szociális támogatásét, ezért fontos, hogy időben kezd el beszerezni az igazolásokat.

Igen, érvényes, amennyiben az őstermelői igazolványon szerepel, hogy nem váltottatok ki betétlapot a kért évre.

Ezt a dokumentumot a pályázat kitöltése közben tudod generáltatni az oldallal.

Mindenképp vedd fel a kapcsolatot a karod szociális referensével, ő tud tájékoztatást adni neked, hogy pontosan mi az igazolások pótlásának a menete.

Nem regisztrált álláskereső a Munkaügyi Központtól / Járási hivataltól kérhet igazolást arról, hogy nincs beregisztrálva álláskeresőnek, vagy nem szerepel a nyilvántartásban.

 1. rászorultsági kategória:

  Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: fogyatékossággal élő, egészségügyi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva

 2. rászorultsági kategória:

  Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Alaptámogatásra akkor vagy jogosult, ha államilag támogatott képzésen tanulsz, az adott képzési szinten az első aktív félévedet kezded meg, eléred az adott félévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum pontszámot, és a pályázatod alapján valamely rászorultsági kategóriába tartozol.

A Kari Hallgatói Képviseletek a kari elosztás további elveit, az eljárás menetét, határidejét az ösztöndíj odaítélését megelőző szorgalmi időszak kezdetéig meghatározzák, és nyilvánosságra hozzák honlapjukon.

Korábban tervben volt az, hogy kreditindex helyett teljesítmény index alapján ossza az ösztöndíjat (részletek TJSZ 10. paragrafus 8-10. bekezdés). A teljesítmény index olyan mérőszám, ami figyelembe veszi a tárgyak teljesíthetőségét. Ebben a félévben az osztás kreditindex alapján történt. A Juttatási Bizottság tárgyalta az előző félévben a teljesítmény index bevezetését. Van néhány kérdéses dolog a teljesítmény index-szel kapcsolatban, és addig nem szeretnénk bevezetni, amíg ezekre nem tudunk megoldást találni.

Elsőre elég soknak hangozhat a 55.000 Ft, de nézzük, hogyan is jött ez ki:

~ 10.000-20.000 Ft kollégiumi (vagy egyéb lakhatási) díj, internet díj, stb.

~ 35.000 Ft a havi szintű étkezési és tisztálkodási költségeket fedezi. Illetve ide számíthatjuk a ruházkodási költségeket is.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a 55.000 Ft tényleg egy reális becslés a havi szükséges jövedelemre. A  fenti összeg szórakozási, kultúrális lehetőséget nem is tartalmaz.

A pontozási rendszert a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, melyet megtalálsz a szoc.sc.bme.hu/letoltesek oldalon.

Természetesen igen. Ha esetleg személyes bemutatásig elkészülne az új, de a honlapra még nem az lett feltöltve, kérlek, az újról is hozz fénymásolatot.

Természetesen igen. A személyi igazolványt helyettesítheted az igazoláslista 4.1-es bekezdésében foglaltakkal.

A nem magyar nyelvű igazolásokról szükséges fordítást hoznod, de nem kell hivatalosnak lennie.

Öneltartó az a pályázó, akinek nincsenek eltartói, gazdaságilag önálló háztartást képez, és akinek szülei/rokonai a megélhetését semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem tudják, vagy nem kívánják támogatni.

Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki

 • súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy
 • ápolási díjat folyósítanak utána, vagy
 • aki gyámság/gondnokság alatt áll

Tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig (2017.07.01) még nem töltötte be a 25. életévét, és

 • még nem iskoláskorú gyermek, vagy
 • nappali munkarendű közoktatásban vesz részt, vagy
 • felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy
 • nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt.

Eltartónak minősül az öneltartó pályázó, és minden a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

Csak abban az esetben, ha az egyetemet állami ösztöndíjas képzésen kezdted meg és lenne még hátra állami ösztöndíjas féléved(tehát pl. tanulmányi okból soroltak át).

Igen, szükséges a helyi önkormányzattól egy igazolást beszerezned.

Ezt helyettesítheti közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozat erről a tényről.

Karonként eltérő a bírálás menete. A pályázati időszakot követheti egy zárt bírálási időszak, ahol a pályázatodat előbírálják. Ezt követően (vagy enélkül) következik az az időszak, amikor a kari referensed által megadott időpontok egyikén meg kell jelenned szóbeli elbírálásra, ahol az igazolásaidat le kell adnod, valamint ekkor készül el a pontszámodat igazoló adatlap.

A pályázat során nem határozunk meg minimum értéket, a határt a jelentkezett hallgatók száma és pontszáma befolyásolja.

Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló dokumentumon szerepel olyan személy, aki ténylegesen nem él ott, úgy az Igazoláslista 4.4-es pontjában részletezett igazolás beszerzése szükséges. Ezt helyettesítheti az, ha az egy háztartásban élőkről szóló igazolást a helyi önkormányzat jegyzője állítja ki és ennek tényét a dokumentumon rögzíti.

Az ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő, ha valaki nagycsaládos (vagy egyéb rászorultsági kategóriába tartozik), szükséges elérni az adott félévben meghatározott minimum pontszámot is.

Igen, egy átlag több hallgatót jelöl a táblázatban.

Amennyiben az útmutató úgy rendelkezik, hogy szükséges bemutatnod ezt az igazolást, úgy a banktól kérned kell igazolást az adott időszakban előforduló jóváírásokról.

Igen, elfogadhatók a bankszámla kivonatok is, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tud kiállítani friss igazolást a nyugdíj összegéről.

Nem, a leadott igazolásokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban.

Amennyiben anyagilag teljesen független, tehát a többi ott lakó személyt semmilyen formában nem támogatja, és az ott lakók sem támogatják őt, abban az esetben ő nem számít a háztartás részének.

Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az ott élő személyek lakcímkártyáját.

A szoc.sc.bme.hu/letoltesek oldalon van segédlet külföldön élő hallgatók számára, mely igazolásnak mi az ottani megfelelője. Amennyiben valamit nem találsz benne, vagy nem tudsz beszerezni, fordulj bizalommal a kari szociális referensedhez és egyeztesd vele a részleteket.

Két tanú előtt tett eredeti nyilatkozat beszerzése szükséges erről a tényről.

A saját jövedelmet csak öneltartó pályázók esetén kell feltüntetni, nekik pedig egyértelmű hely van hozzá.

Amennyiben ezzel a szóbeli bírálat során szembesülsz, jelezd azonnal a bírálódnak. A személyes bemutatási időszak végéig jelezheted ezt a kari szociális referensednek. Az ezt követő fellebbezési időszakban hivatalos fellebbezéssel élhetsz, melyet az EHK bírál el. Az EHK döntésével szemben pedig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhatsz további jogorvoslati kérelemmel.

A munkáltatónak egy bizonyos idő után már nem kötelessége a munkáltatói igazolás kiállítása, azonban a távozás után 1-2 hónappal még lehet, hogy ki tudják állítani. Amennyiben nem tudják, vagy nem hajlandóak, a bérszámfejtési papírokat is el tudjuk fogadni. Ennek hiányában mindenképp keresd fel a szociális referenst alternatív megoldásért.

A NAV által kiállított igazolásnak nem kell 2018. január 1. utáni keltezésűnek lennie, ezért igen, elfogadható. Az a fontos, hogy a 2016-os évről szóljon.

Igen, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolást kiállítását és erről ad egy határozatot, melyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

Amennyiben bővebb időszakról szól, de szerepel benne havi lebontásban a megfelelő hónapok jövedelme, elfogadható, más esetben nem.

Nem, azt a háztartást kell leigazolnod, amelybe gazdaságilag tartozol, vagyis akivel anyagi szempontból egymást támogatjátok lakhatási, étkezési, közüzemi költségeket együtt fizeted.

Igen, szükséges. Amennyien nem magyar nyelvű igazolás, szükséges azok nem hivatalos fordítása.

Igen, igazolhatod, amennyiben a megfelelő időszakról hozod a bankszámlakivonatokat.

Igen, kitakarhatod úgy, hogy egyértelműen eldönthető legyen, hogy a kitakart tétel kiadás. A jóváírásokat viszont nem takarhatod ki.

Kollégium (2)

Igen, de ebben az esetben a kollégiumi díj összege magasabb: egy főre jutó kollégiumi normatíva egy hónapra számított összege (ami most: 11650 Ft), plusz az állami (rész)ösztöndíjasok által fizetendő kollégiumi térítési díj (Schönherz most 9320 Ft), összesen 20970 Ft.

Az érvényes kollégiumi férőhelypályázat szükséges feltétele a https://kefir.bme.hu oldalon leadott sikeres jelentkezés. A BSc képzésben első aktív félévüket megkezdő hallgatók elkülönített helyekre kerülnek, amely helyek száma 280. A kollégiumba jelentkezett hallgatókat az alábbi szempontok alapján vesszük fel:

 1.  A BSc képzésben első aktív félévüket megkezdő hallgatók számára fenntartott férőhelyek 30%-át az egyetemi felvételi pontszámok csökkenő sorrendje alapján töltjük fel.
 2.  A további férőhelyek a szociális alapon pályázó hallgatók között kerülnek kiosztásra az Egységes Szociális Rendszerben (továbbiakban: ESZR) leadott, az adott félévre szóló Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat alapján meghatározott pontszám alapján. A kollégiumi férőhely elnyeréséhez szükséges minimális szociális pontszám a pályázatok elbírálásakor kerül meghatározásra. A nullánál nem nagyobb szociális pontszámot elért hallgatók kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek férőhelyben.
 3.  Amennyiben a rendelkezésre álló férőhelyek az 1. és 2. pontok alapján nem kerülnek feltöltésre, a fennmaradó férőhelyeket az egyetemi felvételi pontszámok csökkenő sorrendje alapján töltjük fel.

Az első aktív félévüket megkezdő BSc hallgatók külön várólistára kerülnek. A pályázok várólistára kerülésének a sorrendje:

 •  szociális pályázatot leadott hallgatók a szociális pontszám csökkenő sorrendje alapján;
 •  szociális pályázatot le nem adott hallgatók a felvételi pontszámuk csökkenő sorrendje alapján.

Oktatás (31)

Igen, a záróvizsgának feltétele végbizonyítvány (abszolutórium) megléte, amely azt bizonyítja, hogy minden tárgyadat teljesítetted.

A TVSZ 15. § (8) pontja alapján, különösen indokolt esetben kérvényezheted, hogy a vizsgaidőszakon kívül tehess vizsgát egy tárgyból (halasztott vizsga). Fontos azonban, hogy az így teljesített vizsgát nem veszik figyelembe az átsorolás vizsgálatánál. Az engedély névre szóló, a vizsgát az oktatóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb a következő félév regisztrációs hetének napjáig teheted le.

Van, de csak a következő szakirány besoroláskor tudsz átkerülni egy másik szakirányra. Méltányossági kérvényt kell leadni a Neptunon keresztül, amiben kérvényezed, hogy kikerülj a mostani szakirányodról. Ha ezt elfogadják, kikerülsz a mostani szakirányodról, és így ismét jelentkezhetsz ősszel. Ekkor újra „tiszta lappal” veszel részt a szakiránybesoroláson, semmi nem biztosítja, hogy bekerülsz oda, ahova szeretnél. Annyi feltétele van, hogy hivatalosan legfeljebb egy félévig hallgathatod a mostani szakirányod tárgyait.

Igen, a lehetőség megvan rá, a Neptunon keresztül lehet kérvényezni.

A 2014/15 tavaszi pályázási időszakra ez a válasz 2015 januárjában valószínűleg változni fog!

Amennyiben az igazoláson olyan személy is szerepel, aki már nem a háztartás része (pl.: külföldre költözött testvér), erről a tényről közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozat bemutatása és másolatának leadása szükséges. A nyilatkoztatot testvérednek és a szüleidnek kell tennie.

A tárgyakkreditációs kérelmet a Neptunon keresztül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt tudod beadni.
Amennyiben az akkreditálni kívánt tárgyat a BME-n végezted és a tárgykód nem változott, a „025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.” kérvényt kell kitöltened.
Amennyiben egy másik intézményben teljesített tárgyat szeretnél akkreditáltatni vagy a tárgy kódja a teljesítés óta megváltozott, vagy a „024/A Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni” vagy a „024/B Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni” kérvényt attól függően, hogy akarsz-e ráépülő tárgyat felvenni a következő félévben. Ilyenkor a tantárgy befogadásáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt az érintett tárgy oktatójának véleményét kikérve

 

Minden intézményi tárgyat felvehetsz, aminek teljesíted az előkövetelményeit. Néhány tárgy esetén (főleg GTK-s tárgyakra jellemző ez) előkövetelményként szerepel, hogy az adott szakra járj (illetve előnyben részesítik az oda járó hallgatókat jelentkezésnél).

 1. Először érdemes a tanszékkel felvenni a kapcsolatot, és nekik jelezni a problémát.
 2. Ha nem jársz sikerrel, akkor a Neptunban a kérvények között tudod bejelenteni a jegyeltérést. Erre a következő félév második hetéig van lehetőséged, utána csak különeljárási díj fejében.
 3. Ez alapján a KTH felkéri a tanszéket adatközlésre, ők a vizsgalap alapján 5 napon belül kötelesek megküldeni az eredményt a KTH-nak.
 4. Amennyiben ez nem egyezik meg az általad bejelentettel, akkor erről a KTH tájékoztat és 5 napod van arra, hogy a tanszékkel egyeztesd a dolgot.

Fontos: ajánlott vitás helyzetben egy hallgatói képviselőt megkeresni, hogy segítsen a közvetítésben.

Mind BSc, mind osztatlan ötéves képzésben egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges (vagy azzal egyenértékű emeltszintű érettségi). Jó az egynyelvű és a kétnyelvű nyelvvizsga is. Az is C típusú (komplex) nyelvvizsgának számít, ha más nyelvvizsgaközpontban tetted le az A és B részét a nyelvvizsgának.

MSc esetén annyi megkötés van, hogy csak olyan élő idegen nyelv számít, amiből a területnek szakirodalma van, de ebben az esetben is elég a középfokú C típusú nyelvvizsga, akár ugyanaz is, mint BSc-n (pl. angol, német nyelv esetén).

Az átlag az első három félév kötelező tárgyainak kredittel súlyozott átlaga, amibe beleszámítanak a gazdasági tárgyak is, mint például a Mikro –és makroökonómia, de a kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgyak nem.

Ki kell fizetni a vizsgáról való távolmaradás díját, ami egyszeri 4500 Ft. Az így kihagyott vizsga nem számít vizsgaalkalomnak, így nem csökkenti a 6 sikertelen vizsga lehetőségét sem.

Mivel a TVSZ alapján a szakdolgozat tárgy esetében csak akkor kaphatsz elégtelennél jobb jegyet, ha leadod a szakdolgozatot, ezért a Szakdolgozat készítés tárgyra elégtelent fogsz kapni, ki kell fizetni a díjat a nem teljesített kreditek után és következő félévben veheted fel újra a tárgyat.

 • Az első 4 félév kötelező tárgyainak teljesítése, és
 • a 6. féléves szakirányos tárgyak teljesítése, és
 • legalább 174 mintatantervi kredit, amibe beleszámít:
  • legfeljebb 10 kreditnyi szabadon választható, és
  • legfeljebb 10 kreditnyi kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgy, és
  • ezeken felül a Bevezető fizika és matematika tárgyak kreditjei.
 • Az első három félév mintatantervi tárgya (beleértve a kötelező gazdasági tárgyakat – pl: mikro –és makroökonómia – és a kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgyakat is),
  • akik legalább 3 tanköri foglalkozás aláírással rendelkeznek, egy kritériumtárgy hiánnyal is bekerülhetnek szakirányra (120 kredit alól nem ad felmentést)
 • 120 kredit mintatantervi tárgyakból, amiben lehet akár 7. féléves tárgy is, szabadon választható tárgyakból viszont csak 10 kreditnyi számíthat bele
  • a 10 krediten felül beleszámíthat a Bevezető fizika és matematika tárgyak is

Ötéves képzésben a diplomatervezés mellé kötelező tantervi tárgyat nem lehet felvenni. Kérvényezni lehet egy közismereti tárgy és/vagy egy testnevelés tárgy felvételét. A kérvényt a NEPTUN-ban kell beadni.

Fakultatív tárgy kérvény nélkül is felvehető, azonban fontos, hogy a jegy még a félév zárása, a záróvizsga előtt bekerüljön a NEPTUN-ba.

A két részre osztott (10+20 kredites diploma esetén) a Diplomatervezés 2 mellett vehetők fel tárgyak bizonyos megkötésekkel (pl. első 7 félév tantervi tárgyai nem vehetőek fel). Erről bővebben a diplomaterv szabályzat kiegészítésében olvashatsz.

Ötéves képzésben a diplomatervezés mellé kötelező tantervi tárgyat nem lehet felvenni. Kérvényezni lehet egy közismereti tárgy és/vagy egy testnevelés tárgy felvételét. A kérvényt a NEPTUN-ban kell beadni.

Fakultatív tárgy kérvény nélkül is felvehető, azonban fontos, hogy a jegy még a félév zárása, a záróvizsga előtt bekerüljön a NEPTUN-ba.

A két részre osztott (10+20 kredites diploma esetén) a Diplomatervezés 2 mellett vehetők fel tárgyak bizonyos megkötésekkel (pl. első 7 félév tantervi tárgyai nem vehetőek fel). Erről bővebben a diplomaterv szabályzat kiegészítésében olvashatsz.

Neptunban beadott „028 Leckekönyv másolat kérése” kérvénnyel lehet kérni, ami szolgáltatási díjköteles. Bővebb információkat a KTH honlapján találsz.

A kari honlapon található a szakirányokról szóló tájékoztató pdf:
https://www.vik.bme.hu/files/00002023.pdf

Először mindenképpen az oktatót keresd meg. Ha ő nem fogadja el a hiányzásod okát, akkor a Neptunban tudsz leadni egy kérvényt (052 Vizsgáról távollét igazolás) a vizsgát követő 15 napon belül, amit a KTB fog elbírálni. Ha elfogadják a kérvényt, akkor olyan lesz, mintha nem is jelentkeztél volna a vizsgára (nem kell fizetni és nem fogynak a vizsgaalkalmaid).

A Neptunban az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt tudod leadni a 032 Elbocsájtás saját kérésre című kérvény leadásával lehet.

Sehogy, a nyelvvizsga visszaigénylés megszűnt az egyetemen.

A képzés során legfeljebb 5 tárgyat, összesen a mintatantervi kreditek 10%-át veheted fel újra. A tárgyújrafelvételt a Neptunon keresztül tudod kérvényezni (008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére). Vizsgás tárgyak esetében az aláírásod megmarad, csak vizsgáznod kell újra. Félévközis tárgyak esetében az összes számonkérést újra teljesítened kell. A döntés pontos menetéről, további információkról itt olvashatsz.
A kérvények beadási határideje mindig a félév első napja előtt 14 nappal van.

Költségtérítés csökkentést a Neptunban tudsz kérvényezni (Ügyintézés/Kérvények). A kérvény beadásának határideje a szorgalmi időszak második hetének vége, utána késedelmes leadásnak számít.
Három különböző kérvény létezik:

 • 003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt) – amennyiben egy tárgyból korábban már megszerezted az aláírást, és kérvényezed, akkor automatikusan csak a költségtérítés harmadát kell kifizetned az adott tárgyból,
 • 009 Kérelem költségtérítés csökkentésére (gyermekgondozás miatt) – ha 2006. december 31 előtt iratkoztál be, költségtérítéses képzésben veszel részt és a félév első napján a következők egyikét kapod: TGYÁS, GYES, GYET vagy GYED, és hasonló indok miatt már az 51/2007-es rendelet hatálybalépése előtt is költségtérítés mentességben részesültél, akkor most is mentesülsz a díj alól.
 • 010 Kérelem költségtérítés csökkentésére (személyes okok miatt) – más indokkal, elsősorban a korábbi féléveid tanulmányi eredménye alapján is kaphatsz kedvezményt. Itt a tanulmányi indok mellett szociális rászorultságra is tudsz hivatkozni.

Ahhoz, hogy egy másik egyetem tárgyát fel tudd venni, szükséged van arra, hogy vendéghallgatói jogviszonyt létesíts azzal az egyetemmel. Ehhez szükség van a KTB előzetes engedélyére (ahhoz, hogy a tárgyat később itt is elfogadtathasd), és a fogadó egyetemnek is engedélyezni kell. Teljesítés után pedig be tudod akkreditáltatni a tárgyat a BME-s képzésedre.

Egy tárgyból összesen öt sikertelen javítóvizsgád lehet az adott képzéseden. Vagyis hatszor mehetsz el vizsgázni. Ha hatodszorra sem szerzel legalább elégségest, félév végén véget ér a képzésed.

„Az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel.”

Így állami ösztöndíjas BSc képzésen 21, MSc képzésen 12 kreditet lehet pluszban (a 210, illetve 120 diplomához kellő kredit mellett) felvenni ingyen. Ez a felvett kreditekre vonatkozik. Az ezen felül felvett minden kreditért (legyen az akár mintatantervi tárgy) fizetni kell majd 4500 Ft kreditenkénti díjat.

Igen, amennyiben nincs előtanulmányi megkötés. Az MSc-s képzésre beiratkozás után kell majd akkreditáltatni az így teljesített tárgyakat. Arra figyelni kell, hogy csak akkor fogadják el, ha az akkreditálni kívánt tárgy nem kellett a BSc-s diplomához (tehát van rajta kívül 10 másik szabadon választható kredit).

A határidőt követő egy héten belül a Dékáni Hivatalban még lehet pótlólag jelentkezni. Ehhez egy kérvényt kell beadni, amin a saját adataid (név, Neptun kód) mellett szerepel a felvenni kívánt szakirányok sorrendje is.

A kérvényt fogadási időben (H-CS 14.00-15.00) a Q épület magasföldszintjén tudod leadni. A késedelmes jelentkezés a besorolás menetén nem változtat.

Nincs korlátozva, akár mindegyik tárgyadból elmehetsz, viszont tárgyanként 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetni.

A passzív félév nem számít bele az államilag támogatott félévek közé, viszont a maximális képzési időbe (mintatantervi félévek száma x 2) igen.

Amennyiben átsoroltak önköltséges képzésre, arról a TJSZ szerint legkésőbb a félév kezdete előtt 30 nappal értesítenie kell a Dékáni Hivatalnak vagy a KTH-nak.

Pályázat (9)

Ami fontos, hogy kiutazás előtt jelezned kell és le kell adnod az akkor már meglévő dokumentumokat. A többit a hazaérkezés után kell behozni. A részletes információk megtalálhatóak a pályázati kiírásban a http://vik.hk oldalon.

Igen, ekkor feltétlenül írj nekünk egy levelet a palyazat@vik.hk címre, amiben elküldöd a meglévő dokumentumokat, vagy ha ez sem megy, akkor is küldj legalább egy rövid leírást.

A pályázati kiírásnak megfelelően kell eljárni. A félév során egy adott tárgyból kell elektronikus segédanyagot készíteni, amit az oktatóval kell lektoráltatni. Ezután a pályázati adatlapot kell kitölteni elektronikusan, és leadni személyesen a HK irodában (SCH 104).

Amennyiben a tárgyból nem készült még megfelelő jegyzet, akkor igen. Illetve ha a jegyzeted valami kiegészítést tartalmaz a már meglévőhez képest. Mivel a kiírásban nincsenek megjelölve tárgyak, ezért minden tárgyból várjuk a jegyzeteket, de csak a fent említetteket tudjuk figyelembe venni.

A tanév során több pályázatot is kiírunk: Szakmai KBME, Villanykari Közéleti Ösztöndíj, Digitális segédanyag ösztöndíj, Sportösztöndíj, Konzultáció ösztöndíj, Utazási és konferencia ösztöndíj, Khan Academy ösztöndíj, Képviseleti ösztöndíj, Közélet vezetői ösztöndíj, AIT ösztöndíj

A legtöbb pályázatnál az elektronikusan kitöltött adatlapot kell behozni a HK irodába (SCH 104).

A kérdésedet a palyazat@vik.hk e-mail címre küld el, és mi készségesen válaszolunk 2 napon belül.

Nem, mivel a pályázat célja a saját utazási költséged csökkentése.

Ez esetben az EHK utazási pályázatát ajánljuk a figyelmedbe, ahol az Európán kívülre történő utazások esetén akár 100000 Ft-ot is lehet kapni.

http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/fm/palyazat/ehk-utazasi-palyazat.php

Tanulmányi ösztöndíj (3)

A Kari Hallgatói Képviseletek a kari elosztás további elveit, az eljárás menetét, határidejét az ösztöndíj odaítélését megelőző szorgalmi időszak kezdetéig meghatározzák, és nyilvánosságra hozzák honlapjukon.

Korábban tervben volt az, hogy kreditindex helyett teljesítmény index alapján ossza az ösztöndíjat (részletek TJSZ 10. paragrafus 8-10. bekezdés). A teljesítmény index olyan mérőszám, ami figyelembe veszi a tárgyak teljesíthetőségét. Ebben a félévben az osztás kreditindex alapján történt. A Juttatási Bizottság tárgyalta az előző félévben a teljesítmény index bevezetését. Van néhány kérdéses dolog a teljesítmény index-szel kapcsolatban, és addig nem szeretnénk bevezetni, amíg ezekre nem tudunk megoldást találni.

Igen, egy átlag több hallgatót jelöl a táblázatban.

Load More