Villanykari Közösségi Ösztöndíj 2020/2021

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a karon kiemelkedő közösségi tevékenységet végző hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki közösségi tevékenységet végzett a VIK-en.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. A pályázatokat ezen kívül a VIK HK által felkért testület, valamint a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület véleményezi.

A Hallgatói Képviselet által felkért testület tagjai:

 1. szavazati joggal:
 • a Kollégiumi Hallgatói Bizottság legfeljebb 6 tagja,
 • a VIK HK pályázati referense, vagy a VIK HK által delegált hallgató.
 1. tanácskozási joggal:
 • egy VIK HK által delegált hallgató,
 • egy kollégiumi mentor.

A Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület tagjai:

 1. szavazati joggal:
 • a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért maximum 8, de legalább 5 hallgató.
 1. tanácskozási joggal:
 • egy kollégiumi mentor.

 

Pontrendszer

 • A pályázatok beérkezését követően mindkét testület tagjai 1-tól 5-ig terjedő egész pontszámmal értékelik a pályázatokat.
 • A két testület pontszáma átlagolásra, majd egy tizedesjegyre lefelé kerekítésre kerül.
 • Bírálati elvek:
  • Kör(ök)ben végzett munka (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, elvégzett munka minősége, annak közéletre gyakorolt hatása)
  • Egyéb közéletben végzett tevékenységek (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, a tevékenység közéletre gyakorolt hatása)

A pályázókat a VIK HK az elért pontszám alapján három kategóriába sorolja:

 • kiemelt,
 • alap,
 • ösztöndíjban nem részesül.

 

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az „Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Villanykari Közösségi ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani.

 

A pályázás folyamatának változása miatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a Pályázati Referenshez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A kérvényhez nem szükséges további igazolás csatolása (kivéve, ha a beszámoló külső körben végzett tevékenységet tartalmaz), a kérvény leírásának tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

Amennyiben a beszámoló tartalmaz külső körben végzett tevékenységet, a pályázónak csatolnia kell a kör féléves beszámolóját.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az egyes kategóriák ponthatárait, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló, előre meghatározott keretek figyelembevételével. A VIK HK kategóriánként állapítja meg az elnyert ösztöndíj összegét, az azonos kategóriába besorolt hallgatók azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek.

A juttatások kifizetése 5 havi ösztöndíj formájában történik a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2020. február 1. – 2020. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. október 07. 23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. október 09.
A felszólalás határideje 2020. október 10. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2020. október 11.
Első kifizetés időpontja 2020. november 9.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2020. szeptember 1. – 2021. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. február 17.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. február 24.
A felszólalás határideje 2021. február 28. 23:59.
A végleges eredmény kihirdetése 2021. március 3.
Első kifizetés időpontja 2021. április 8.

A pályázaton mindig az aktuális időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, és elutasításra kerül. A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során új igazolások benyújtására nincs mód, kizárólag a már benyújtott hibás igazolások javítására. Javításra a visszaküldéstől számított 2 nap áll rendelkezésre.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját www.vik.hk honlapján a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.vik.hk honlapján hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg.

Adatvédelem

A VIK HK a pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a pályázatra vonatkozó eredmények Neptun kód szerint kerülnek közzétételre a www.vik.hk honlapon.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.