Közéleti ösztöndíj 2020/2021

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a VIK HK munkáját segítő kiemelkedő közéleti tevékenységet végző hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján.

Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban nyújtott tevékenység számít.

Kizárólag lezárt projektért, elvégzett tevékenységért, teljesített vállalásért adható pontszám.

A valóstól eltérő tartalmú pályázat esetén a pályázat kizárásra kerül, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás elrendelését kezdeményezi.

Pontrendszer

Ülések

A beszámolási időszakban megtartott VIK HK-hoz köthető üléseken a VIK HK feladatainak ellátásának támogatása érdekében történő részvételért a pályázó maximum 3 pontban részesül ülésenként. Az ülésen való részvételre megkezdett 2 óránként 1 pont jár, az ülésen való aktivitásra maximum 1 pont jár.

Felelős munkák

Az elvégzett munka megítélése a leadott beszámolók alapján történik. Szükség esetén a pályázó hallgató személyes meghallgatására kerülhet sor a pályázat elbírálása érdekében.

Projektmunka és egyéb, a VIK HK tevékenységéhez kötődő tevékenységek

A VIK HK tevékenységéhez köthető befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszámot a bírálók állapítják meg személyes egyeztetés, a leadott beszámoló, valamint a terület ülésein elhangzó személyes beszámolók alapján. Maximum 30 pont osztható.

Egyéb

A pályázati adatlapon szereplő – a VIK HK-ban végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenységet a bíráló pontozhat személyes egyeztetést követően. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb feladatokra összesen 60 pont adható.

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységekről írásos beszámolót kell készíteni, és azt a http://vik.hk/ weboldalra kell feltölteni.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A beszámolón kívül egyéb igazolás benyújtása nem szükséges. A beszámoló tartalmazza a pályázó által elvégzett közéleti munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a VIK HK elnöke és alelnöke(i) javaslatára a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló, előre meghatározott keretek figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Őszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak július 1. –július 31. 2020.11.15 2020.11.30 2020.12.15
2. időszak augusztus 1. – augusztus 31. 2020.11.15 2020.11.30 2020.12.15
3. időszak szeptember 1. – szeptember 30. 2020.11.15 2020.11.30 2020.12.15
4. időszak október 1. – október 31. 2020.11.15 2020.11.30 2020.12.15
5. időszak november 1. – november 30. 2020.12.10 2021.01.11 2021.01.25
Tavaszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak december 1. – december 31. 2021.01.10 2021.02.08 2021.02.22
2. időszak január 1. – január 31. 2021.02.10 2021.02.24 2021.03.10
3. időszak február 1. – február 28. 2021.03.10 2021.03.24 2021.04.08
4. időszak március 1. – március 31. 2021.04.10 2021.04.26 2021.05.10
5. időszak április 1. – április 30. 2021.05.10 2021.05.26 2021.06.09
6. időszak május 1. – május 31. 2021.06.10 2021.06.25 2021.07.08

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

Az eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt időpontig, a saját honlapján név szerint (http://vik.hk) hozza nyilvánosságra az írásos beszámolók és a megítélt összegek közzétételével.

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. A nem képviselő ösztöndíjas a pályázat leadásával hozzájárul, hogy a beszámoló és a megítélt összeg név szerint kerülnek közzétételre a www.vik.hk honlapon. A képviselő ösztöndíjas neve, beszámolója és a megítélt összeg közérdekből nyilvános adatként kerül közzétételre.

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.