A tanulmányi ösztöndíj osztás elvei a 2018/2019. tavaszi félévben

A tanulmányi ösztöndíj osztás elvei a 2018/2019. tavaszi félévben

Az ösztöndíjosztás menete

A Hallgatói Képviselet a Központi Tanulmányi Hivataltól megkapja a juttatásképes hallgatók hallgatói információs rendszerben szereplő ösztöndíjátlagait, ez alapján elvégzi a keretek felosztását, meghatározza a minimális és törésponti ösztöndíjösszegeket. Ezeket nyilvánosságra hozza a weboldalán és lehetőséget biztosít a hallgatók számára ösztöndíjuk ellenőrzésére. Az első kifizetés az így számolt összegek szerint történik. A Hallgatói Képviselet eljuttatja az ösztöndíj összegeket tartalmazó listát az Egyetemi Hallgatói Képviseletnek.

A hallgatói reklamációkat legkésőbb a harmadik havi kifizetést (április hónap) követő 15 munkanapig lehet a hallgatóknak beadniuk a Neptun rendszeren keresztül kérvény formájában. Ez a határidő jogvesztő hatályú, ezt követően nincs lehetőség az ösztöndíjösszeg pozitív irányú módosítására. A Hallgatói Képviselet a pontosított adatok alapján elvégzi a szükséges korrekciókat. A további kifizetések, valamint a már megtörtént kifizetések korrekciói ez alapján történnek.

Homogén hallgatói csoportok

A Villamosmérnöki és Informatikai Karon a hallgatók a következő homogén hallgatói csoportok egyikébe tartoznak:

 • BProf üzemmérnök-informatikus – BProf üzemmérnök-informatikus képzés esetén, az előző aktív félév kezdetén specializációra még nem besorolt hallgatók
 • BSc mérnökinformatikus – BSc mérnökinformatikus képzés esetén, az előző aktív félév kezdetén specializációra még nem besorolt hallgatók
 • BSc villamosmérnök – BSc villamosmérnök képzés esetén, az előző aktív félév kezdetén specializációra még nem besorolt hallgatók
 • BSc mérnökinformatikus specializáció – BSc mérnökinformatikus képzés esetén, amennyiben előző aktív félévük kezdetén is már specializációra voltak sorolva
 • BSc villamosmérnök specializáció – BSc villamosmérnök képzés esetén amennyiben előző aktív félévük kezdetén is már specializációra voltak sorolva
 • MSc elsős mérnökinformatikus – amennyiben 2018/19/1. félév lesz az első aktív félévük MSc mérnökinformatikus képzésen
 • MSc elsős villamosmérnök  – amennyiben 2018/19/1. félév lesz az első aktív félévük MSc villamosmérnök képzésen
 • MSc elsős gazdaságinformatikus – amennyiben 2018/19/1. félév lesz az első aktív félévük MSc gazdaságinformatikus képzésen
 • MSc elsős egészségügyi mérnök – amennyiben 2018/19/1. félév lesz az első aktív félévük MSc egészségügyi mérnök képzésen
 • MSc mérnökinformatikus
 • MSc villamosmérnök
 • MSc egészségügyi mérnök
 • MSc gazdaságinformatikus

Az ösztöndíj odaítélésének alapja

Ösztöndíjban kizárólag államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzésben, nappali tagozaton részt vevő hallgatók részesülhetnek aktív tanulmányi félévükben. Az ösztöndíj odaítélésének alapja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott kreditindex, valamint annak ténye, hogy a hallgató melyik homogén hallgatói csoportban van. Az kreditindex két tizedes-jegyre való kerekítéssel kerül kiszámolásra. Az kreditindexbe nem számítanak bele a korábbi félévben teljesített, akkreditált tárgyak.

Ettől eltérően az első megkezdett félévüket teljesítő MSc hallgatók esetén a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi dolgozat pontjának a száma (egészségügyi mérnök hallgatók esetében a dolgozat pontszáma, vagy a megadott szigorlati illetve vizsgajegyek átlagának kilencszerese, amennyiben ez alapján számították a felvételi pontjait).

A jogosultak köre

Ösztöndíjban részesül a hallgatók 40%-a. A homogén hallgatói csoportokon belül törekedni kell arra, hogy minden csoportban a hallgatók 40%-a kapjon ösztöndíjat, azzal a megkötéssel, hogy 2.5 vagy annál alacsonyabb ösztöndíjindexű hallgató nem részesülhet ösztöndíjban. Az ilyen okból ösztöndíjtól eleső hallgatók számát a többi homogén hallgatói csoport létszámának arányban kell elosztani azon homogén hallgatói csoportok között, ahol kellő számú hallgató ért el az előírt minimumnál nagyobb ösztöndíjindexet. Amennyiben a hallgatók 40%-a így sem lenne jogosult ösztöndíjra (mert a másik homogén hallgatói csoportban is elérné a 2.5 határt), a jogosultak számát egyenlő arányban kell megnövelni a homogén hallgatói csoportokban addig, amíg el nem éri az 40%-ot, ha így sem éri el a 40%-ot, akkor kevesebb ember között kell szétosztani a rendelkezésre álló keretet. Az ösztöndíj folyósításának határán lévő ösztöndíjindexű hallgatók mindannyian kapnak ösztöndíjat.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj minimális és maximális összegét a Hallgatói Képviselet állapítja meg a vonatkozó félévben nyújtott teljesítmények alapján az ösztöndíj keretösszegének figyelembevételével úgy, hogy a minimális és maximális összeg hányadosa legalább 3 legyen. Az ösztöndíjak a matematikai kerekítés szabályai szerint 100 forintra kerekítve kerülnek kifizetésre. Az ösztöndíjösszeg a minimális kreditindextől (ez az az kreditindex, amiért már jár ösztöndíj) lineárisan növekszik a kreditindex függvényében egy töréspontig. A töréspont homogén hallgatói csoportonként van megállapítva. Az adott homogén hallgatói csoportban a hallgatók legjobb kreditindexet elért 5%-ának a minimális átlaga képezi a töréspontot. A töréspontot meghatározó kreditindex felett a kreditindex az kreditindex függvényében lineárisan növekszik, azonban annak meredeksége a töréspont alatti egyenes meredekségének 0,4-0,6 szorosa. Ez a szám az átlagok, és a rendelkezésre álló keret pontos ismerete esetén kerül meghatározásra.

Az első megkezdett félévüket teljesítő mesterszakos hallgatók esetén (MSc elsős mérnökinformatikus, MSc elsős villamosmérnök, MSc elsős gazdaságinformatikus, MSc elsős egészségügyi mérnök) az ösztöndíjak összege a fent leírtaktól eltérő módon kerül megállapításra. A minimális pontszámtól (amiért az adott homogén hallgatói csoportban már jár ösztöndíj) az ösztöndíj összege lineárisan növekszik, azonban pontszámonként az odaítélt ösztöndíjak összege maximálisan a hallgatói normatíva 5%-val nőhet. Az adott homogén hallgatói csoportban egy hallgatónak kiosztott átlagos ösztöndíj összege maximum a hallgatói normatíva 2%-val térhet el a többi homogén hallgatói csoportban egy hallgatónak átlagosan kiosztott ösztöndíj összegétől.

Az ösztöndíj kifizetés időpontja

Az ösztöndíj az EHK által elfogadott időpontokban kerül kiutalásra, félévente öt kifizetési tétellel, egy féléven belül megegyező összegekben.

Egyéb rendelkezések

Az átvételi eljárással a karra kerülő illetve külföldi részképzésen részt vett hallgatók ösztöndíjosztásának menetéről a Juttatási Bizottság dönt, amennyiben a rendes eljárás során bármilyen nem tisztázott kérdés merül fel.

Minden, a szabályzatban nem tisztázott kérdés eldöntése és a szabályzat értelmezése a kari hallgatói képviselet joga és feladata.