Digitális segédanyag pályázat tavaszi félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a tantervi követelményeken túlmutató jegyzetírói tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázati feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének az értékelt időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. A pályázó csak olyan jegyzettel pályázhat, amely után nem részesül egyéb díjazásban (pl. megbízási díj).

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

A pályázó beleegyezik, hogy a segédanyaga lektorálás és korrigálás után felkerül a VIK Wiki-re (http://wiki.sch.bme.hu), a VIK HK a jegyzetet a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (röviden CC-BY-SA-3.0) licenc alatt bocsátja rendelkezésre.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján. Pályázatot benyújtó hallgató nem vehet részt a pályázatok elbírálásában. A tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata hiányában a pályázat elutasításra kerül.

Pontrendszer

A VIK HK az oktatók által lektorált és jutalmazásra javasolt pályázatot annak minőségére, szakmai megfelelőségére, terjedelmére, átláthatóságára való tekintettel 0‑80 pontos skálán értékeli.

A pályázás folyamata

Pályázási szándékot előre jelezni kell minimum a pályázat beadási határideje előtt 5 nappal a palyazat@vik.hk e‑mail címen a képzés, a tantárgy és a tárgyfelelős oktató megnevezésével.

Ezt követően a VIK HK a pályázási szándékot jelzi az adott tantárgyat gondozó tanszéknek. Amennyiben a tanszék visszajelzése szerint az adott tantárgyból a hallgatók számára a felkészülést segítő segédanyag már rendelkezésre áll, az adott tantárgyból készült segédanyaggal pályázni nem lehet. Erről a VIK HK a tanszéki visszajelzést követően tájékoztatja a pályázási szándékot jelző hallgatót. Pozitív visszajelzést követően a pályázat beadási határidejéig lehet a pályázati anyagot benyújtani. A pályázat alapjául szolgáló jegyzetet legfeljebb 5 fős csoportban a BME VIK valamely alap- vagy mesterképzésének tanóráján elhangzottak alapján kell elkészíteni.

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával, a teljes segédanyag (vagy arra mutató link), és az oktatói nyilatkozat palyazat@vik-hk.bme.hu email címre való elküldésével lehetséges.

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. Szükséges a jegyzet, valamint az érintett oktató nyilatkozatának benyújtása.

Jegyzet esetében:

  • Microsoft Word (.doc vagy .docx), OpenOffice Document (.odt), LaTeX formátum (szkennelt kézírás, illetve nem szerkeszthető dokumentum nem fogadható el).
  • A jegyzetet lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása.

Egyéb digitális segédanyag esetében:

  • Videóformátum esetén MPEG, AVI, Képformátum esetében JPEG, WebP) avagy az előzetes egyeztetés során meghatározott formátum a javasolt.
  • A digitális segédanyagot lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása.

Khan Academy segédanyaggal annak sajátos jellege végett kizárólag a Khan Academy pályázat keretén belül lehet pályázni.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázati referens javaslatára, az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2018. november 1. – 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 8. 23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. május 13.
A felszólalás határideje 2019. május 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2019. május 17.
Kifizetés időpontja 2019. június 07.

A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Felszólalás, jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. Felszólalási szándékát az elnok@vik.hk email címre küldött levélben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.