Digitális segédanyag pályázat 2019/20

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tantervi követelményeken túlmutató jegyzetírói tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázati feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének az értékelt időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. A pályázó csak olyan jegyzettel pályázhat, amely után nem részesül egyéb díjazásban (pl. megbízási díj).

Közéleti teljesítményét a hallgató a csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

A pályázó beleegyezik, hogy a segédanyaga lektorálás és korrigálás után felkerül a VIK Wiki-re (http://wiki.sch.bme.hu), a VIK HK a jegyzetet a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (röviden CC-BY-SA-3.0) licenc alatt bocsátja rendelkezésre.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján. Pályázatot benyújtó hallgató nem vehet részt a pályázatok elbírálásában. A tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata hiányában a pályázat elutasításra kerül.

Pontrendszer

Bírálati szempont Pontszám
1.         Segédanyag minősége max. 20 pont
2.          Segédanyag szakmai megfelelősége max. 30 pont
3.         Segédanyag terjedelme max. 15 pont
4.         Segédanyag átláthatósága max. 15 pont

Digitális segédanyagonként maximum 80 pont kapható.

A pályázás folyamata

Pályázási szándékot előre jelezni kell minimum a pályázat beadási határideje előtt 5 nappal a palyazat@vik.hk e‑mail címen a képzés, a tantárgy és a tárgyfelelős oktató megnevezésével.

Ezt követően a VIK HK a pályázási szándékot jelzi az adott tantárgyat gondozó tanszéknek. Amennyiben a tanszék visszajelzése szerint az adott tantárgyból a hallgatók számára a felkészülést segítő segédanyag már rendelkezésre áll, az adott tantárgyból készült segédanyaggal pályázni nem lehet. Erről a VIK HK a tanszéki visszajelzést követően tájékoztatja a pályázási szándékot jelző hallgatót. Pozitív visszajelzést követően a pályázat beadási határidejéig lehet a pályázati anyagot benyújtani. A pályázat alapjául szolgáló jegyzetet legfeljebb 5 fős csoportban a BME VIK valamely alap- vagy mesterképzésének tanóráján elhangzottak alapján kell elkészíteni.

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Digitális segédanyag ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani. A kérvényhez mellékletként szükséges csatolni .docx formában az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, az oktatói nyilatkozatot és a teljes segédanyagot. Kizárólag a segédanyag esetében elfogadható, ha az arra egyértelműen és közvetlenül mutató link a pályázati adatlap „Végzett tevékenység részletes leírása” mezőben feltüntetésre kerül, minden mást a kérvényhez csatolni szükséges.

A pályázás folyamatának változása miatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a Pályázati Referenshez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. Szükséges a jegyzet, valamint az érintett oktató nyilatkozatának benyújtása.

Jegyzet esetében:

  • Microsoft Word (.doc vagy .docx), OpenOffice Document (.odt), LaTeX formátum (szkennelt kézírás, illetve nem szerkeszthető dokumentum nem fogadható el).
  • A jegyzetet lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása.

Egyéb digitális segédanyag esetében:

  • Videóformátum esetén MPEG, AVI, Képformátum esetében JPEG, WebP) avagy az előzetes egyeztetés során meghatározott formátum a javasolt.
  • A digitális segédanyagot lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázati referens javaslatára, az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével.
A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. május 1. – 2019. október 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. november 7.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. november 13.
A felszólalás határideje 2019. november 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2019. november 17.
Kifizetés időpontja 2019. december 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. november 1. – 2020. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. május 7.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. május 13.
A felszólalás határideje 2020. május 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2020. május 17.
Kifizetés időpontja 2020. június 10.

A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.