Konzultáció pályázat 2019/20

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tantervi kötelezettségek teljesítésén felül, a karon végzett tutorálási tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a BME VIK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi, a Pályázati munkacsoport javaslatára, a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.

Pontrendszer

A maximálisan elérhető pontszám 50 pont.

Az összpontszám függ a tartott konzultációk számától, a weboldalon leadott értékelések számától és 0–5 közötti számértékétől. A pályázat értékelése a hallgatók által konzultációnként külön leadott értékelés alapján történik.

Az egyes konzultációkat a VIK HK a pályázati referens javaslata és a konzultáción részt vett hallgatók által a weboldalon leadott értékelések átlaga alapján egy 0–5 pontig terjedő skálán értékeli.

  • Maximum 1 pont, ha az értékelések átlaga legalább 0 és kisebb, mint 1.
  • Maximum 2 pont, ha az értékelések átlaga legalább 1 és kisebb, mint 2.
  • Maximum 3 pont, ha az értékelések átlaga legalább 2 és kisebb, mint 3.
  • Maximum 4 pont, ha az értékelések átlaga legalább 3 és kisebb, mint 4.
  • Maximum 5 pont, ha az értékelések átlaga legalább 4 és legfeljebb 5.

A külön konzultációkra kapott pontok összeadódnak.

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Konzultáció ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani.

A kérvény leadásán kívül szükséges regisztrálni a konzi.vik.hk portálon.

A konzultációt meg kell hirdetni a hallgatónak a weboldalon. A konzultáció megtartása után az azon részt vevő hallgatók egy 0–5 pontig terjedő skálán értékelik a konzultációt a weboldalon. A tutor feladata emlékeztetni a résztvevőket a véleményezésre.

A pályázat elbírálásakor a VIK HK csak a konzultációs weboldalon meghirdetett konzultációkat veszi figyelembe.

A pályázás folyamatának változása miatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a Pályázati Referenshez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A kérvényhez nem szükséges további igazolás csatolása, a kérvény leírásának tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges elérendő ponthatárt a VIK HK a pályázatok elbírálása során állapítja meg.

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a VIK HK állapítja meg, a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. május 1. – 2019. október 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. november 7.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. november 13.
A felszólalás határideje 2019. november 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2019. november 17.
Első kifizetés időpontja 2019. december 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. november 1. – 2020. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. május 7.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. május 13.
A felszólalás határideje 2020. május 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2020. május 17.
Első kifizetés időpontja 2020. június 10.

A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

Csatolmányok