Közéleti Ösztöndíj 2019/2020. tanév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a VIK közéletében kiemelkedő tevékenységet végző hallgatók munkájának elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján.

Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban nyújtott tevékenység számít.

Kizárólag lezárt projektért, elvégzett tevékenységért, teljesített vállalásért adható pontszám.

A valóstól eltérő tartalmú pályázat esetén a pályázat kizárásra kerül, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás elrendelését kezdeményezi.

Pontrendszer

Ülések

A beszámolási időszakban levő VIK HK-hoz köthető üléseken a VIK HK feladatainak ellátása támogatása érdekében történő részvételért a pályázó maximum 3 pontban részesül ülésenként. Az ülésen való részvételre megkezdett 2 óránként 1 pont jár, az ülésen való aktivitásra maximum 1 pont jár.

Felelős munkák

Az elvégzett munka megítélése a leadott beszámolók alapján történik. Szükség esetén a pályázó hallgató személyes meghallgatására kerülhet sor a pályázat elbírálása érdekében.

Projektmunka és egyéb, a VIK HK tevékenységéhez kötődő tevékenységek

A VIK HK tevékenységéhez köthető befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszámot a bírálók állapítják meg, személyes egyeztetés, a leadott beszámoló, valamint a terület ülésein elhangzó személyes beszámolók alapján. Maximum 30 pont osztható.

Egyéb

A pályázati adatlapon szereplő – a VIK HK-ban végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenységet a bíráló pontozhat személyes egyeztetést követően. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb feladatokra összesen 60 pont adható.

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Közéleti Ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A beszámolón kívül egyéb igazolás benyújtása nem szükséges. A beszámoló tartalmazza a pályázó által elvégzett közéleti munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló, előre meghatározott keretösszeg alapján a VIK HK állapítja meg a VIK HK elnöke és alelnöke(i) javaslatára.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Őszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időtartam Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak június 1. – június 30. 2019.10.16 2019.10.25 2019.11.08
2. időszak július 1. –július 31. 2019.10.16 2019.10.25 2019.11.08
3. időszak augusztus 1. – augusztus 31. 2019.10.16 2019.10.25 2019.11.08
4. időszak szeptember 1. – szeptember 30. 2019.10.16 2019.10.25 2019.11.08
5. időszak október 1. – október 31. 2019.11.10 2019.11.29 2019.12.10
6. időszak november 1. – november 30. 2019.12.10 2020.01.14 2020.01.24
 
Tavaszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időtartam Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak december 1. – december 31. 2020.01.10 2020.02.11 2020.02.21
2. időszak január 1. – január 31. 2020.02.10 2020.02.28 2020.03.10
3. időszak február 1. – február 28. 2020.03.10 2020.03.30 2020.04.09
4. időszak március 1. – március 31. 2020.04.10 2020.04.27 2020.05.08
5. időszak április 1. – április 30. 2020.05.12 2020.05.28 2020.06.10
6. időszak május 1. – május 31. 2020.06.12 2020.06.26 2020.07.10
7. időszak június 1. – június 30. 2020.07.20 15:00 2020.07.22 2020.08.10

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

Az eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt időpontig, a saját honlapján (http://vik.hk) hozza nyilvánosságra, az írásos beszámolók és a megítélt összegek közzétételével.

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Felszólalás, jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.