Sportösztöndíj 2020/2021

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester-vagy doktori képzésének a vizsgált időszakban végig, valamint a pályázat leadásakor is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján a 4 fős bíráló bizottság javaslatára, melyet a Diák Sport Kör 3 tagja és a VIK HK pályázati felelőse alkotnak.

Általános elvek

  • Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban nyújtott tevékenység/elért eredmény számít.
  • Minden tevékenységet/eredményt igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges.
  • A valóstól eltérő tartalmú igazolás esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
  • Testnevelés tantárgy keretében folytatott sporttevékenység nem ér pontot.
  • A pályázaton elérhető maximális pontszám 80 pont.

Pontrendszer

  1. Rendszeres és alkalmi sporttevékenység (max. 30 pont)
Tevékenység Tevékenységre adható maximális pontszám
1.          Igazolt sportoló esetében az edzések mennyisége alapján
1.1.                   heti 3, vagy több edzés esetén 20
1.2.                   heti 1-3 edzés esetén 15
1.3.                   havi szintű edzés esetén 10
2.            Nem igazolt sportolóként végzett rendszeres edzés
2.1.                   heti 3, vagy több edzés esetén 8
2.2.                   heti 1-3 edzés esetén 6
2.3.                   havi szintű edzés esetén 4
3.            Versenyen való részvétel
3.1.                   Egyetemek közötti 8
3.2.                   Egyetemi 6
3.3.                   Kari 4
3.4.                   Egyéb 8
4.            Bajnokságban való részvétel
4.1.                   Egyetemközi (Universitas, egyéb) 20
4.2.                   Egyetemi (villanyfényes, kari bajnokságok, stb.) 15
4.3.                   Kari házibajnokságok 8

Nem olimpia szám esetében a táblázatban szereplő pontszámokat 0,75-szoros szorzóval kell figyelembe venni. A sportágak besorolásánál a Magyar Olimpiai Bizottság oldalán meghirdetett, a 2021-es Tokiói olimpiára kvalifikálható sportágakat tekintjük irányadónak. Amennyiben a pályázni kívánt sportág nem szerepel a fenti sportágak között, úgy a hallgató kérhet állásfoglalást igényelhet a Magyar Olimpiai Bizottságtól. Ekkor a pályázni kívánt sportágat az állásfoglalás szerint vesszük figyelembe.

  1. Sporteredmények (max. 50 pont)

A sporteredmények pontozási táblája a bejegyzéshez csatolt kiírásban található.

Egy hallgató maximum 5 versenyeredményt igazolhat.

Amennyiben a hallgató több versenyeredményt igazol, abban az esetben a legnagyobb pontszámot érő eredményt veszi figyelembe a VIK HK.

Azok a hallgatók, akik az 1-4. kategóriákba tartozó eredményt értek el és igazolják, hogy a MEFOB rendezvényein is képviselték az Egyetem színeit, a bírálás során plusz pontokban részesülnek (összpontszámának 20%-át kapja meg).

A technikai sportokra és a Kari DSK tagságra nem kapható pont.

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Sport ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani. A kérvényhez mellékletként szükséges csatolni .docx formában az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot – melyet ekkornem szükséges kinyomtatni és aláírni -, valamint a tevékenységeket igazoló iratokat.

A pályázás teljes folyamata alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a VIK HK pályázati referenséhez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, az egyes sporttevékenységekre hetente fordított átlagos időtartammal. A tevékenységeket igazoló iratok:

  • az egyesületi/sportköri vezető igazolása, amennyiben a pályázó valamely sportegyesületben folytatott tevékenységgel pályázik, az edzések gyakoriságáról, időtartamáról (nem igazolt sportolóként végzett tevékenység esetén is szükséges);
  • a rendezvény (bajnokság) szervezőjének igazolása, amennyiben a pályázó valamely rendezvényen, vagy bajnokságban (sportegyesület vezetője által nem igazolt módon) való részvétellel pályázik;
  • az elért eredményeket igazoló egyéb iratok.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2020. február 1. – 2021. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. április 22.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. április 28.
A felszólalás határideje 2021. április 30. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2021. május 5.
Kifizetés időpontja 2021. június 9.

A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelynek a hiánypótlásban a bíráló benyújtását vagy javítását kérte. Javításra a visszaküldéstől számított 2 nap áll rendelkezésre.

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján (www.vik.hk) a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.vik.hk honlapján hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám, megítélt összeg.

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.