Kari BME Ösztöndíj 2021/2022

A pályázattal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdéseket itt érhetitek el.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 32. §-a alapján a mintatantervben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének a vizsgált időszakban, valamint a pályázat benyújtásakor is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban fegyelmi eljárás során nem került elmarasztalásra[1], legalább 20 ösztöndíjszámítást befolyásoló kreditet szerzett, és BSc képzés esetén legalább 3,50, MSc képzés esetén legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot ért el. (A kreditkritériumot nem kell teljesíteniük azon MSc képzésben részt vevő hallgatóknak, akik a pályázat által vizsgált időszak alatt alapképzésben szereztek oklevelet.)

Azon hallgatók, akik „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek, okleveles elismerést vehetnek át a Kari Tanács keretein belül. „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek azon hallgatók, akiket a pályázatokat véleményező, jelen felhívás szerinti bizottság erre javasol, és a pályázatok elbírálása során erre vonatkozóan a VIK HK által meghatározott pontszámot elérik.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján, a VIK oktatóiból álló legalább 3, de legfeljebb 6 fős bizottság véleményének figyelembevételével.

A VIK HK az egyes pályázatokat kategóriákba sorolja pontszám alapján csökkenő sorrendben, melyből az „A” kategóriába kerülnek a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók.

 

Általános elvek

 • Azon hallgatók, akik a 2021/2022-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban (továbbiakban: NFÖD) részesülnek, a pályázati adatlapon kötelesek megjelölni minden olyan szakmai művet, illetve tevékenységet, amelyet az NFÖD pályázatban is benyújtottak. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, úgy a teljes 3. Szakmai tevékenységek kategóriában nulla pontot szerez.
 • Minden tevékenység esetében kizárólag az értékelt időszakban végzett munka számít.
 • A 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 és 3.5 kategóriákból összesen legalább 5 pontot el kell érni ahhoz, hogy a pályázó ösztöndíjban részesülhessen.
 • Amennyiben a teljesítés (publikáció esetén az elfogadás) dátuma nem a vizsgált időszakba esik, nem vehető figyelembe a tevékenység.
 • Demonstrátori tevékenységre abban az esetben adható pont, amennyiben a hallgató demonstrátori szerződéssel rendelkezik.
 • Publikáció lehet folyóiratcikk, konferenciacikk, konferencia-előadás, és poszter. Egy konferencia-kiadványban megjelent cikk, a hozzá tartozó előadás és/vagy poszter egyetlen publikációnak számít. Egy publikáció csak egyszer kaphat pontot, akkor is, ha konferenciaelőadás és/vagy poszter is kapcsolódik az elfogadott cikkhez. Egy publikációval csak egy félévben lehet pályázni, abban az időszakban, amikor a publikáció elfogadásra került.
 • Nem jár pont azokért a konferenciaelőadásokért, ahol az előadáshoz kapcsolódó publikációra a hallgató az előző félévben már kapott pontot. Ha a hallgató ennek ellenére bead egy ilyen előadást is a pályázatába, akkor az a pályázatból való kizárással jár.
 • Társszerzős cikkek esetében a pályázó megnevezhet összesen, a publikációk számától függetlenül egyetlen oktatót (konzulenst), akit a számításnál figyelmen kívül hagyhat. Ezt a szerzőt nem figyelembe véve a számítás módja: 2-3 szerző: 70%, 4 vagy több szerző: 50%. A társszerzői arányok egyedi nyilatkozatokkal nem módosíthatók.
 • TDK dolgozat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell a társszerzők számáról. A konzulenst figyelmen kívül hagyva a számítás módja: 2-3 szerző: 70%, 4 vagy több szerző: 50%. A társszerzői arányok egyedi nyilatkozatokkal nem módosíthatók.
 • Ugyanannak a munkának a többszöri publikációja (pl. más nyelven, újabb előadásként vagy poszterként más konferencián) csak csökkentett ponttal számít.
 • Csapatverseny esetén a csapat minden tagja megkapja a helyezés alapján járó pontszámot. Amennyiben egy versenynek több fordulója is van, csak a legmagasabb pontszámot eredményező helyezést pontozzuk.
 • Nyelvi teljesítmény csak akkor ér pontot, ha a pályázó a képzésében a nyelvi kritériumot a figyelembe vett teljesítmény nélkül is teljesíti, és nyelvvizsgáját a pályázat által vizsgált időszakban tette le.
 • IMSc pontokra abban az esetben adható pont, ha a hallgató nem részesül IMSc ösztöndíjban.
 • Tankszéki önkéntes munkára akkor adható pont, ha a hallgató munkája nem kerül díjazásra a Tanszék által.
 • Az igazolások eredetiségét és az elnyert NFÖD-ben is benyújtott szakmai művek, illetve tevékenységek helyes megjelölését a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás, vagy meg nem jelölt szakmai mű vagy tevékenység esetén a hallgató pályázata kizárható, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.

 

Etikai irányelvek

A pályázó köteles a BME Etikai kódexében foglaltakat és a tudományterület bevett tudományetikai irányelveit betartani. Nem helyes gyakorlat például jelentős hozzájárulást adó személy kihagyása a szerzők közül vagy konkrét kutatási eredmény különböző önálló publikációkban való szerepeltetése pusztán azért, hogy a kutató cikkeinek száma gyarapodjon. További részletes elveket lásd például a BME Etikai kódex 6.2.7 fejezetében vagy az MTA Tudományetikai kódexének 4. fejezetében és 5.2.4. pontjában.

 

Pontrendszer

Tevékenység Pontszám
1.       Tanulmányi eredmény (max. 25 pont)
Súlyozott tanulmányi átlag (STÁ)[2] Képlet:
BSc / Bprof: 25 * (STÁ – 3,5) / 1,5
MSc: 25 * (STÁ – 4.0)
2.       Nyelvvizsga[3] (max. 12 pont)
2.1.              B2 (középfok) szóbeli/írásbeli max. 2 pont
komplex max. 4 pont
2.2.              C1 (felsőfok) szóbeli/írásbeli max. 4 pont
komplex max. 8 pont
2.3.              Szakmai szintű (szaknyelvi) nyelvvizsga max. +4 pont
3.       Szakmai tevékenység (max. 115 pont)
3.1.              Tanulmányi versenyek (max. 20 pont)
3.1.1.         Kari/egyetemi tanulmányi verseny I. hely max. 6 pont
II. hely max. 4 pont
III. hely max. 2 pont
Különdíj5 max. 1 pont
3.1.2.         Országos /nemzetközi tanulmányi verseny [4] max. 15pont
3.2.              Publikáció/előadás (max. 3 db) magyar nyelven max. 8 pont publikációnként
idegen nyelven max. 15 pont publikációnként
3.3.              VIK-en szerzett TDK, illetve OTDK (dolgozatonként)
(max. 30 pont)
I. hely max. 15 pont
II. hely max. 12 pont
III. hely max. 9 pont
Különdíj[5] max. 6 pont
3.4.              Demonstrátori tevékenység tantárgyanként, óratartással max. 8 pont
tantárgyanként, óra tartása nélkül max. 5 pont
3.5.              Egyéb szakmai tevékenység (pl. szakkollégiumi aktivitás, tanszéki önkéntes munka, szervezői tevékenységet leszámítva)   max. 5 pont tevékenységenként,
összesen max. 15 pont
3.6.              IMSc pontok (max 15 pont) KBME_IMSC_pont = 15/100 * min(100, IMSC_pont)

 

3.7.              Elnyert NFÖD-ben értékelt  szakmai tevékenység 0 pont

 

A pályázás folyamata

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Kari BME ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani. A pályázathoz mellékletként szükséges csatolni a „Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások” részben megjelölt igazolásokat.

A pályázás folyamatának változása miatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a Pályázati Referenshez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap mintája megtalálható a vik.hk oldalon. A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó által elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását. A pályázati adatlapot nem szükséges aláírni és papír alapon benyújtani, elegendő .docx formában mellékletként csatolni a Neptun rendszeren leadott kérvényhez. Minden más adatlapot kézi vagy digitális aláírással szükséges ellátni, és PDF formában mellékelni.

 

A pályázat formai követelményei:

 • Elektronikusan csatolandó
  • A helyesen kitöltött pályázati adatlap, publikációs és előadás adatok, demonstrátori munka igazolás és a tanszéki munka igazolása. A dokumentumokat az alábbi elnevezési konvencióval kell feltölteni: vezeteknev_tipus_azonosito, ahol tipus = nyelvvizsga/verseny / publikacio / tdk / demonstrator / projekt / szakkollegium, stb., és az azonosito valami ésszerű, egyedi azonosító (pl. tárgy vagy konferencia neve). A pályázati adatlapot .docx formátumban kell feltölteni, a többi igazolást .pdf formátumban kell feltölteni.
  • A publikáció(k) leadásánál szükséges a cikk internetes elérhetősége, a publikáció teljes szövegének mellékelése, a megjelenés (várható) időpontja, a befogadó hely jellege (bírált/nem bírált teljes cikk vagy absztrakt), minősített publikáció esetén a minősítés tényének megjelölése, több szerző esetén a szerzők nevének feltüntetése. Ezen adatok megadásához kötelező a pályázati anyagban található adatlap kitöltése.
  • Konferenciakiadványban megjelent cikk és a hozzá tartozó konferencia-előadás egyetlen publikációnak számít. Új konferenciacikk leadásához új adatlap készítése és a cikk mellékelése szükséges.
  • Tanszéki önkéntes munka tanszékvezetői igazolása, részletes kifejtéssel, adatlap formájában, mely a hk oldalon található meg.
  • Külső munka projektvezetőitől igazolás, amely részletes szöveges beszámolót is tartalmaz.
  • Demonstrátori munka tanszékvezetői igazolása annak kifejtésével, hogy milyen munkát takar (pl. óraadás, gyakorlat/labor előkészítés, zárthelyi javítás, ezek alkalomszáma tantárgyhoz rendelve) adatlap formájában, mely a hk oldalon található meg.
  • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok).
  • Egyéb tevékenységek igazolása (pl. szakkollégium szakmai munka, amelybe a konferencia és szakkollégiumi szervezői munka nem számít bele). Csak a szervezet elnöke által hitelesített igazolások fogadhatóak el.
  • Országos/nemzetközi tanulmányi verseny esetén a pályázathoz csatolni kell a verseny leírását (weboldalának elérhetőségét, az indulók körülbelüli számát, a résztvevők körét stb.).

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a VIK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során. A VIK HK kategóriánként állapítja meg az elnyerhető ösztöndíj összegét, az azonos kategóriába besorolt hallgatók, azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek.

A juttatások kifizetése 5 havi ösztöndíj formájában történik a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. február 1. – 2021. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 15. 23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. november 25.
A felszólalás határideje 2021. november 27. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2021. november 30.
Első kifizetés időpontja 2022. január 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. szeptember 1. – 2022. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 10.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2022. március 30.
A felszólalás határideje 2022. április 1. 23:59.
A végleges eredmény kihirdetése 2022. április 6.
Első kifizetés időpontja 2022. május 10.

 

A pályázaton mindig az aktuális időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelyeknek a hiánypótlásban a bíráló benyújtását vagy javítását kérte. Javításra a visszaküldéstől számított 2 nap áll rendelkezésre.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját www.vik.hk honlapján a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, kategória, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.vik.hk honlapján hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, kategória, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

[1] A hallgató ellen született minden, a Kari Fegyelmi Bizottság által a BME Hallgatók Fegyelmi és Jogorvoslati Szabályzata alapján kirótt büntetés hatályba lépésének időpontja szerint.

[2] A súlyozott tanulmányi átlagra kapható pontszám megadása az értékelt időszakhoz tartozó képzési szint, nem pedig a benyújtás időpontja szerinti képzési szint szerint történik.

[3] Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgáért nem jár pont. Csak az adott időszakban megszerzett nyelvvizsgáért jár pont. Bíráláskor csak a beadott vizsgabizonyítványok vehetők figyelembe!

[4] A konkrét pontszámot a bizottság a helyezés és a verseny színvonala alapján állapítja meg.

[5] Különdíjnak tekinthető: dicséret, jutalom stb. Egy dolgozatra / versenyre a Különdíj alkategóriában pontszám akkor adható, ha a hallgató nem ért el I. – III. helyezést.