Képviseleti Ösztöndíj a 2021 / 2022 tanévre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 30. § alapján a VIK HK-ban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban a VIK HK-ban mandátummal rendelkezett, vagy annak tanácskozási jogú tagja volt.

A VIK HK tagjai a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában rögzített feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, a hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismertethetik el, a pályázáshoz nem használhatják fel, és korábban máshol elismertetett tevékenységgel nem pályázhatnak.

A pályázat leadásával a hallgató tudomásul veszi, hogy a nevét, a beszámolóját, az elért pontszámát és az elnyert ösztöndíj összegét közérdekből nyilvános adatként a VIK HK saját honlapján (vik.hk) nyilvánosságra hozza.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázatok elbírálását a VIK HK elnöke végzi (a sajátját kivéve) a jelen pályázat szerinti pontrendszer alapján és a VIK HK fogadja el. Az elnök pályázatát a VIK HK alelnöke(i) bírálják el és a VIK HK fogadja el.

 

Pontrendszer

Alapelvek

 • Csak már elvégzett munkáért, vagy hosszú projektek esetén a már elvégzett részfeladatok után adható pont;
 • csak arra a munkára adható pont, amelyről a képviselő beszámolt;
 • elvégzett feladat csak egyszer jutalmazható.

 

HK ülések, munkacsoport ülések

HK ülések

 • A beszámolási időszakban tartott VIK HK üléseken való aktív részvételért ülésenként maximum 4 alappontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően. A pályázó az ülésen mutatott aktivitásának függvényében az alapponton felül további legfeljebb 2 pontban részesülhet.

 

Munkacsoport és bizottsági ülések

 • A VIK HK állandó munkacsoport ülésein való aktív részvételért a pályázó ülésenként maximum 3 pontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően.

 

Műhelymunka-részvétel

 • Adott feladat, projekt megvalósításának érdekében összehívott műhelymunka ülésen való aktív részvételért legfeljebb 2 pontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően.

 

EHK ülések, bizottságok

 • Az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: EHK) ülésein, bizottsági ülésein való aktív részvételért a pályázó ülésenként maximum 3 pontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően. Ezen tevékenységekért a VIK HK EHK delegáltjai nem kapnak pontot.

 

Kari Tanács, kari bizottságok

A VIK HK által a Kari Tanácsba, továbbá kari bizottságokba delegált tag bizottsági üléseken való aktív részvételért ülésenként maximum 3 alappontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően. A pályázó az ülésen mutatott aktivitásának függvényében az alapponton felül további legfeljebb 2 pontban részesülhet.

 

A Kari Tanácsról, illetve kari bizottságoktól való – kimentés nélküli – távolmaradásért a teljes beszámoló értékelése után kialakult összesített pontszám 20%-kal kerül csökkentésre.

 

Referensi és felelős munkák

A referensi tevékenységek és bizottságokban elvégzett felelősi munka után – az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől függően – a pályázó maximum 100 pontban részesülhet adott beszámolási időszakban. Az elvégzett munka megítélése és értékelése a leadott beszámolók, HK üléseken nyújtott beszámolók és szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján történik.

 

Munkacsoport tevékenységek

A HK állandó munkacsoportjaiban és bizottságaiban, nem referensi feladatkörben végzett tevékenységekért összesen maximum 60 pont adható adott beszámolási időszakban. Az elvégzett munka megítélése és értékelése a leadott beszámolók, HK üléseken nyújtott beszámolók és szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján történik.

 

Projektmunka tevékenységek

A befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszáma a leadott beszámoló, valamint a HK üléseken, munkacsoport üléseken elhangzó személyes beszámolók, valamint szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján kerül megállapításra az adott projektbe befektetett munka mennyiségének, az elvégzett munka minőségének és hallgatókra gyakorolt hatásának figyelembevételével. Projektenként maximum 30 pont adható, projektfeladatokra összesen maximum 60 pont adható adott beszámolási időszakban.

 

Egyéb tevékenységek

Egyéb – a Hallgatói Képviseletben végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenység pontozása szükség esetén a pályázó személyes meghallgatását követően történik. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő, az elvégzett munka minősége és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Tevékenységenként maximum 30 pont adható, az egyéb feladatokra összesen maximum 60 pont adható adott beszámolási időszakban.

 

A pályázás folyamata

Pályázni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvényekkel lehet, melyben az „Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Hallgatói Képviselet ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani és a kérvényhez a beszámoló csatolása szükséges.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:

 • A/4-es méretű, a képviselet hivatalos fej- és lábléces papírjára készül;
 • tartalmazza az adott képviselet megnevezését;
 • a pályázó nevét;
 • a beszámolási időszakot;
 • az elvégzett tevékenység bemutatását az alábbi bontásban:
  • a VIK HK rendes és rendkívüli ülésein való részvétel;
  • egyetemi, kari, EHK üléseken, bizottságokban, döntéshozó, véleményező fórumokon való részvétel;
  • a VIK HK belső bizottságaiban, munkacsoport ülésein való részvétel;
  • a pályázó által betöltött poszt(ok)on elvégzett munka megfelelő részletességű bemutatása;
  • a VIK HK belső bizottságaiban, munkacsoportjaiban végzett feladatok és tevékenységek megfelelő részletességű bemutatása;
  • a pályázó által elvégzett projektmunkák elbírálásra alkalmas részletességű bemutatása;
  • a pályázó által elvégzett egyéb munka elbírálásra alkalmas részletességű bemutatása.

A beszámolóhoz nem szükséges további igazolás csatolása.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a TJSZ 30. § (4) bekezdése alapján kell megállapítani az előre meghatározott keretek és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálásokat követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontokban.

 

Határidők

Őszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2021. június 1. – június 30. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
2. időszak 2021. július 1. – július 31. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
3. időszak 2021. augusztus 1. – augusztus 31. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
4. időszak 2021. szeptember 1. – szeptember 30. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
5. időszak 2021. október 1. – október 31. 2021.11.09 2021.11.26 2021.12.10
6. időszak 2021. november 1. – november 30. 2022.01.19 2022.02.15 2022.02.22
Tavaszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2021. december 1. – december 31. 2022.01.19 2022.02.15 2022.02.22
2. időszak 2022. január 1. – január 31. 2022.02.08 2022.02.24 2022.03.10
3. időszak 2022. február 1. – február 28. 2022.03.08 2022.03.25 2022.04.08
4. időszak 2022. március 1. – március 31. 2022.04.08 2022.04.27 2022.05.10
5. időszak 2022. április 1. – április 30. 2022.05.09 2022.05.26 2022.06.10
6. időszak 2022. május 1. – május 31. 2022.06.10 2022.06.24 2022.07.08

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a beszámoló leadási határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

 

Eredmény

Az eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt időpontig, a saját honlapján (vik.hk) név szerint hozza nyilvánosságra az írásos beszámolókat az elért pontszám és a megítélt összegek közzétételével.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.