Sportösztöndíj 2021/2022

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester képzésének a vizsgált időszakban végig, valamint a pályázat leadásakor is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján a 4 fős bíráló bizottság javaslatára, melyet a Diák Sport Kör 3 tagja és a VIK HK  Pályázati Referense, vagy a VIK HK által delegált hallgató alkotnak. A bírálaton tanácskozási joggal részt vehet a VIK HK által felkért, a BME Testnevelési Központ igazgatóhelyettese vagy testnevelő tanár munkatársa.

 

Általános elvek

  • Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban nyújtott tevékenység/elért eredmény számít.
  • Minden tevékenységet/eredményt igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges.
  • A valóstól eltérő tartalmú igazolás esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
  • Testnevelés tantárgy keretében folytatott sporttevékenység nem ér pontot.
  • A pályázaton elérhető maximális pontszám 80 pont.

Pontrendszer

  1. Rendszeres és alkalmi sporttevékenység (max. 30 pont)
Tevékenység Tevékenységre adható maximális pontszám
1.          Igazolt sportoló esetében az edzések mennyisége alapján
1.1.                   heti 3, vagy több edzés esetén 20
1.2.                   heti 1-3 edzés esetén 15
1.3.                   havi szintű edzés esetén 10
2.            Nem igazolt sportolóként végzett rendszeres edzés
2.1.                   heti 3, vagy több edzés esetén 8
2.2.                   heti 1-3 edzés esetén 6
2.3.                   havi szintű edzés esetén 4
3.            Versenyen való részvétel
3.1.                   Egyetemek közötti 8
3.2.                   Egyetemi 6
3.3.                   Kari 4
3.4.                   Egyéb 8
4.            Bajnokságban való részvétel
4.1.                   Egyetemközi (Universitas, egyéb) 20
4.2.                   Egyetemi (villanyfényes, kari bajnokságok, stb.) 15
4.3.                   Kari házibajnokságok 8

Nem olimpia szám esetében a táblázatban szereplő pontszámokat 0,75-szoros szorzóval kell figyelembe venni. A sportágak besorolásánál a Magyar Olimpiai Bizottság oldalán meghirdetett, a 2021-es Tokiói olimpiára kvalifikálható sportágakat tekintjük irányadónak. Amennyiben a pályázni kívánt sportág nem szerepel a fenti sportágak között, úgy a hallgató állásfoglalást igényelhet a Magyar Olimpiai Bizottságtól. Ekkor a pályázni kívánt sportágat az állásfoglalás szerint vesszük figyelembe.

 

  1. Sporteredmények (max. 50 pont)
Kategória 1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7.  – 10. hely
1. Olimpia, világbajnokság Egyéni 50 47,5 45 42,5 40 37,5 35
Páros 47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5
Csapat 45 42,5 40 37,5 35 32,5 30
2. Európa bajnokság, Egy. VB, UNIVERSIADE, EUSA, Világkupa Egyéni 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25
Páros 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5
Csapat 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20
3. Korosztályos VB/EB,
Európa Kupa
Egyéni 20 18 16 14 12
Páros 19 17 15 13 11
Csapat 18 16 14 12 10
4. Magyar bajnokság,
nemzetközi verseny
Egyéni 18 17 16 15 14
Páros 17 15,5 14 13 12
Csapat 16 14 12 11 10
5. MEFOB, NBI/b,
korosztályos OB
Egyéni 15 14 13 12 10
Páros 13,5 12,5 11,5 10,5 8,5
Csapat 12 11 10 9 7
6. Universitas, országos és regionális verseny Egyéni 8 7 6 5 4
Páros 7 6 5 4 3
Csapat 6 5 4 3 2

 

Egy hallgató több versenyeredményről is nyújthat be igazolást, de maximum 5 versenyeredményt tüntethet fel a pályázati adatlapon. Csak az adatlapon megjelölt eredmények kerülhetnek értékelésre.

Amennyiben a hallgató egynél több versenyeredményt jelöl meg az adatlapon, abban az esetben a legnagyobb pontszámot érő eredményt veszi figyelembe a bíráló bizottság.

Azok a hallgatók, akik az 1-4. kategóriákba tartozó eredményt értek el és igazolják, hogy a MEFOB rendezvényein is képviselték az Egyetem színeit, a bírálás során plusz pontokban részesülnek (1. és 2. kategóriában elért összpontszámának 20%-át kapja meg).

A technikai sportokra és a Kari DSK tagságra nem kapható pont.

 

A pályázás folyamata

 

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Sportösztöndíj” lehetőséget szükséges választani. A kérvényhez mellékletként szükséges csatolni .docx formában az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot – melyet ekkor nem szükséges kinyomtatni és aláírni -, valamint a tevékenységeket igazoló iratokat.

 

A pályázás teljes folyamata alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a VIK HK Pályázati Referenséhez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, az egyes sporttevékenységekre hetente fordított átlagos időtartammal. A tevékenységeket igazoló iratok:

  • az egyesületi/sportköri vagy szakosztályvezető igazolása, amennyiben a pályázó valamely sportegyesületben folytatott tevékenységgel pályázik, az edzések gyakoriságáról, időtartamáról (nem igazolt sportolóként végzett tevékenység esetén is szükséges);
  • a rendezvény (bajnokság) szervezőjének igazolása, amennyiben a pályázó valamely rendezvényen, vagy bajnokságban (sportegyesület vagy szakosztály vezetője által nem igazolt módon) való részvétellel pályázik;
  • az elért eredményeket igazoló egyéb iratok.

Az igazolásokat PDF vagy JPG formában szükséges benyújtani, az igazolásokon szerepelnie kell az egyesületi / sportköri vagy szakosztályvezető aláírásának valamint az egyesület / szakosztály hivatalos pecsétjének is. Digitálisan szerkesztett igazolás nem fogadható el.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. február 1. – 2022. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 23.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2022. március 30.
A felszólalás határideje 2022. április 1. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2022. április 6.
Kifizetés időpontja 2022. május 10.

 

A pályázaton mindig az aktuális időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül.  A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelyeknek a hiánypótlásban a bíráló benyújtását vagy javítását kérte. Javításra a visszaküldéstől számított 2 nap áll rendelkezésre. A javításon túl hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján (www.vik.hk) a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.vik.hk honlapján hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.