A tanulmányi ösztöndíj osztás elvei a 2022/2023. őszi félévben

Az ösztöndíjosztás menete

A Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: HK) a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságtól (a továbbiakban: HSZI) megkapja a juttatásképes hallgatók hallgatói információs rendszerben szereplő ösztöndíjátlagait, ez alapján elvégzi a keretek felosztását, meghatározza a minimális és törésponti ösztöndíj összegét. Ezeket nyilvánosságra hozza a weboldalán és lehetőséget biztosít a hallgatók számára ösztöndíjuk ellenőrzésére. Az első kifizetés az így számolt összegek szerint történik.

A hallgatói reklamációkat- a harmadik havi kifizetést (november hónap) követően lehet a hallgatóknak beadniuk a Neptun rendszeren keresztül kérvény formájában. A kérvény határideje jogvesztő hatályú, ezt követően nincs lehetőség az ösztöndíj összegének pozitív irányú módosítására. A HK a pontosított adatok alapján elvégzi a szükséges korrekciókat. A további kifizetések, valamint a már megtörtént kifizetések korrekciói ez alapján történnek.

Homogén hallgatói csoportok

A Villamosmérnöki és Informatikai Karon a hallgatók– az első aktív félévüket megkezdő BSc, Bprof hallgatók kivételével – a következő homogén hallgatói csoportok egyikébe tartoznak:

 • BProf, üzemmérnök-informatikus – üzemmérnök-informatikus képzés esetén az előző aktív félév kezdetén specializációra még nem besorolt hallgatók.

 • BProf, üzemmérnök-informatikus specializáció – üzemmérnök-informatikus képzés esetén az előző aktív félév kezdetén is már specializációra besorolt hallgatók.

 • BSc, mérnökinformatikus – mérnökinformatikus alapképzés esetén az előző aktív félév kezdetén specializációra még nem besorolt hallgatók.

 • BSc, villamosmérnök – villamosmérnök alapképzés esetén az előző aktív félév kezdetén specializációra még nem besorolt hallgatók.

 • BSc, mérnökinformatikus specializáció – mérnökinformatikus alapképzés esetén az előző aktív félév kezdetén is már specializációra besorolt hallgatók.

 • BSc, villamosmérnök specializáció – villamosmérnök alapképzés esetén az előző aktív félév kezdetén is már specializációra besorolt hallgatók.

 • MSc, elsős mérnökinformatikus – mérnökinformatikus mesterképzés esetén a képzésen az első aktív félévüket megkezdő hallgatók.

 • MSc, elsős villamosmérnök – villamosmérnök mesterképzés esetén a képzésen az első aktív félévüket megkezdő hallgatók.

 • MSc, elsős gazdaságinformatikus – gazdaságinformatikus mesterképzés esetén a képzésen az első aktív félévüket megkezdő hallgatók.

 • MSc, elsős egészségügyi mérnök – egészségügyi mérnök mesterképzés esetén a képzésen az első aktív félévüket megkezdő hallgatók.

 • MSc, elsős űrmérnök – űrmérnök mesterképzés esetén a képzésen az első aktív félévüket megkezdő hallgatók.

 • MSc, mérnökinformatikus

 • MSc, villamosmérnök

 • MSc, egészségügyi mérnök

 • MSc, gazdaságinformatikus

Az ösztöndíj odaítélésének alapja

Ösztöndíjban kizárólag államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek aktív tanulmányi félévükben. Az ösztöndíj mértékének meghatározása a legutolsó aktív félév tanulmányi eredménye alapján történik. Amennyiben a hallgató előző féléve passzív volt, akkor az azt megelőző legutolsó aktív félévének eredményei számítanak. Külföldi részképzésben részt vett hallgatók esetében az utolsó aktív félévben elért teljesítményük kerül figyelembevételre. Más képzésről átvett hallgató esetén a tanulmányi ösztöndíj összege a homogén hallgatói csoportjának megfelelően kerül meghatározásra a hallgató utolsó aktív félévének eredményei alapján.

Az ösztöndíj odaítélésének alapja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott kreditindex, valamint annak ténye, hogy a hallgató melyik homogén hallgatói csoportban van. A kreditindex két tizedes-jegyre való kerekítéssel kerül kiszámításra. A kreditindexbe nem számítanak bele a korábbi félévekben teljesített, akkreditált tárgyak.

Ettől eltérően az első megkezdett félévüket teljesítő MSc-s hallgatók esetén a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének alapja a mindenkori BME Felvételi Szabályzat szerinti felvételi dolgozat pontszáma (egészségügyi mérnök hallgatók esetében a dolgozat pontszáma, vagy a megadott szigorlati, illetve vizsga jegyek átlagának kilencszerese, amennyiben ez alapján számították a felvételi pontjait).

A jogosultak köre

Ösztöndíjban részesül a hallgatók legalább 40%-a, legfeljebb 50%-a. Ez a szám az átlagok és a rendelkezésre álló keret pontos ismerete után kerül meghatározásra. A homogén hallgatói csoportokon belül törekedni kell arra, hogy minden csoportban a hallgatók azonos százaléka kapjon ösztöndíjat, azzal a megkötéssel, hogy 3.0-nál alacsonyabb kreditindexszel rendelkező hallgató nem részesülhet ösztöndíjban. Az ilyen okból ösztöndíjtól eleső hallgatók számát a többi homogén hallgatói csoport létszámának arányában kell elosztani azon homogén hallgatói csoportok között, ahol kellő számú hallgató ért el az előírt minimumnál nagyobb ösztöndíjindexet, de maximum csak az adott homogén hallgatói csoport létszámának 50%-áig. Amennyiben a részesülő hallgatók aránya így sem érné el a fentebb meghatározott százalékot, (mert a másik homogén hallgatói csoportban is elérné a 3.0 határt), a jogosultak számát egyenlő arányban kell megnövelni a homogén hallgatói csoportokban addig, amíg el nem éri a meghatározott arányt, figyelembe véve, hogy egy homogén hallgatói csoporton belül a hallgatók 50%-a részesülhet ösztöndíjban. Ha így sem éri el legalább a 40%-ot, akkor kevesebb ember között kell szétosztani a rendelkezésre álló keretet. Az ösztöndíj folyósításának határán lévő kreditindexszel rendelkező hallgatók mindannyian részesülnek ösztöndíjban.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj minimális és maximális összegét a HK állapítja meg a vonatkozó félévben nyújtott teljesítmények alapján. Az ösztöndíjak a matematikai kerekítés szabályai szerint 100 forintra kerekítve kerülnek kifizetésre. Az ösztöndíj összege a minimális kreditindextől (ez az a kreditindex, amiért már jár ösztöndíj) lineárisan növekszik a kreditindex függvényében egy töréspontig. A töréspont homogén hallgatói csoportonként van megállapítva. Az adott homogén hallgatói csoportban a legmagasabb kreditindexszel rendelkező hallgatókfelső 5%-ának kreditindexei közül a legkisebb kreditindex képezi a töréspontot. A töréspontot meghatározó kreditindex felett az ösztöndíj összege a kreditindex függvényében lineárisan növekszik, azonban annak meredeksége a töréspont alatti egyenes meredekségének 0,4-0,6 szorosa. Ez a szám az átlagok és a rendelkezésre álló keret pontos ismerete után kerül meghatározásra.

Az első aktív félévüket teljesítő mesterképzésen részt vevő hallgatók esetén (MSc elsős mérnökinformatikus, MSc elsős villamosmérnök, MSc elsős gazdaságinformatikus, MSc elsős egészségügyi mérnök, MSc elsős űrmérnök) az ösztöndíjak összege a fent leírtaktól eltérő módon kerül megállapításra. A minimum pontszámtól (amiért az adott homogén hallgatói csoportban már jár ösztöndíj) az ösztöndíj összege lineárisan növekszik, azonban pontszámonként az odaítélt ösztöndíjak összege maximálisan a hallgatói normatíva 5%-ával nőhet. Az adott homogén hallgatói csoportban egy hallgatónak kiosztott átlagos ösztöndíj összege maximum a hallgatói normatíva 2%-ával térhet el a többi, nem MSc elsős homogén hallgatói csoportban egy hallgatónak átlagosan kiosztott ösztöndíj összegétől.

Az ösztöndíj kifizetés időpontja

Az ösztöndíj a HSZI által meghatározott időpontokban kerül kiutalásra, félévente öt kifizetési tétellel.

Egyéb rendelkezések

Az átvételi eljárással a karra kerülő hallgatók vagy külföldi részképzésen részt vett hallgatók ösztöndíjosztásának menetéről, illetve bármilyen más nem tisztázott kérdésről a HK javaslata alapján a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

Minden, a szabályzatban nem tisztázott kérdés eldöntése és a szabályzat értelmezése a HK joga és feladata.