Kari BME Ösztöndíj 2022/2023

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 32. § alapján a mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet folytató hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az adott félévet megelőző félévben aktív jogviszonnyal rendelkezett, valamint a pályázat keretében értékelt időszakban a kari viszonylatban kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet folytatott, ideértve a kiemelkedő tanulmányi vagy nyelvi teljesítményt is.

A pályázat leadásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Dékáni Hivatal a pályázat elbírálásához szükséges, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben található tanulmányi adatokat a VIK HK részére átadják.

Szakmai és tudományos teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

A pályázat további feltétele, hogy a hallgató a vizsgált időszakban az alábbi feltételek mindegyikének megfeleljen:

 • fegyelmi eljárás során nem került elmarasztalásra[1],
 • legalább 20 ösztöndíjszámítást befolyásoló kreditet szerzett,
 • BSc és Bprof képzés esetén legalább 3,50, MSc képzés esetén legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot ért el.

A kreditkritériumot nem kell teljesíteniük azon MSc képzésben részt vevő hallgatóknak, akik a pályázat által vizsgált időszak alatt alapképzésben szereztek oklevelet.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján, a HK elnök által felkért a VIK oktatóiból és doktorandusz hallgatóiból álló legalább 3, de legfeljebb 6 fős bizottság véleményének figyelembevételével.

A pályázat során figyelembe vehető a pályázó által a Határidők részben feltüntetett pályázat által vizsgált időszakban elért

 • szakmai tevékenység,
 • tanulmányi teljesítmény,
 • nyelvi teljesítmény.

Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges, arra pont nem adható.

Publikáció esetében, amennyiben az elfogadás és a megjelenés nem egy időszakra esik, akkor az elfogadás időpontja a mérvadó.

Előadás és poszter esetében csak a már lezajlott esemény, elvégzett tevékenység esetén adható pont.

A pályázaton a képzési és kimeneti követelményekben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges tevékenységekért nem adható pont.

 

A VIK HK az egyes pályázatokat kategóriákba sorolja pontszám alapján csökkenő sorrendben, amelyből „A” kategóriába kerülnek a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók.

Azon hallgatók, akik „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek, okleveles elismerést vehetnek át a Kari Tanács keretein belül. „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek azon hallgatók, akiket a pályázatokat véleményező, jelen felhívás szerinti bizottság erre javasol, és a pályázatok elbírálása során erre vonatkozóan a VIK HK által meghatározott pontszámot elérik.

 

Általános elvek:

 • Azon hallgatók, akik a 2022/2023-as tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban (NFÖD) részesülnek, a pályázatban kötelesek feltüntetni minden olyan szakmai művet, illetve tevékenységet, amelyet az NFÖD pályázatban is benyújtottak. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, úgy a teljes 3. Szakmai tevékenységek kategóriában nulla pontot szerez.
 • Minden tevékenység esetében kizárólag az értékelt időszakban végzett munka számít.
 • A 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 és 3.5 kategóriákból összesen legalább 5 pontot el kell érni ahhoz, hogy a pályázó ösztöndíjban részesülhessen.
 • Amennyiben a teljesítés (publikáció esetén az elfogadás) dátuma nem a vizsgált időszakba esik, nem vehető figyelembe a tevékenység.
 • Demonstrátori tevékenységre abban az esetben adható pont, amennyiben a hallgató demonstrátori szerződéssel rendelkezik.
 • Publikáció lehet folyóiratcikk, konferenciacikk, konferencia-előadás, és poszter. Egy konferenciakiadványban megjelent cikk, a hozzá tartozó előadás és/vagy poszter egyetlen publikációnak számít. Egy publikáció csak egyszer kaphat pontot, akkor is, ha konferenciaelőadás és/vagy poszter is kapcsolódik az elfogadott cikkhez. Egy publikációval csak egy félévben lehet pályázni, abban az időszakban, amikor a publikáció elfogadásra került.
 • Nem jár pont azokért a konferenciaelőadásokért, ahol az előadáshoz kapcsolódó publikációra a hallgató az előző félévben már kapott pontot.
 • Társszerzős cikkek esetében a pályázó megnevezhet összesen, a publikációk számától függetlenül egyetlen oktatót (konzulenst), akit a számításnál figyelmen kívül hagyhat. Ezt a szerzőt nem figyelembe véve a számítás módja: 2-3 szerző: 70%, 4 vagy több szerző: 50%. A társszerzői arányok egyedi nyilatkozatokkal nem módosíthatók.
 • TDK dolgozat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell a társszerzők számáról. A konzulenst figyelmen kívül hagyva a számítás módja: 2-3 szerző: 70%, 4 vagy több szerző: 50%. A társszerzői arányok egyedi nyilatkozatokkal nem módosíthatók.
 • Ugyanannak a munkának a többszöri publikációja (pl. más nyelven, újabb előadásként vagy poszterként más konferencián) csak csökkentett ponttal számít.
 • Csapatverseny esetén a csapat minden tagja megkapja a helyezés alapján járó pontszámot. Amennyiben egy versenynek több fordulója is van, csak a legmagasabb pontszámot eredményező helyezést pontozzuk.
 • Nyelvi teljesítmény csak akkor ér pontot, ha a pályázó a képzésében a nyelvi kritériumot a figyelembe vett teljesítmény nélkül is teljesíti, és nyelvvizsgáját a pályázat által vizsgált időszakban tette le.
 • IMSc pontokra abban az esetben adható pont, ha a hallgató nem részesül IMSc ösztöndíjban.
 • Tanszéki önkéntes munkára akkor adható pont, ha a hallgató munkája nem kerül díjazásra a Tanszék által.
 • Az igazolások eredetiségét és az elnyert NFÖD-ben is benyújtott szakmai művek, illetve tevékenységek helyes megjelölését a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás, vagy meg nem jelölt szakmai mű vagy tevékenység esetén a hallgató pályázata kizárható, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.
 • Konferenciakiadványban megjelent cikk és a hozzá tartozó konferencia-előadás egyetlen publikációnak számít.

 

Etikai irányelvek

A pályázó köteles a BME Etikai kódexében foglaltakat és a tudományterület bevett tudományetikai irányelveit betartani. Nem helyes gyakorlat például jelentős hozzájárulást adó személy kihagyása a szerzők közül vagy konkrét kutatási eredmény különböző önálló publikációkban való szerepeltetése pusztán azért, hogy a kutató cikkeinek száma gyarapodjon. További részletes elveket lásd például a BME Etikai kódex 6.2.7 fejezetében vagy az MTA Tudományetikai kódexének 4. fejezetében és 5.2.4. pontjában.

 

Pontrendszer

Tevékenység Pontszám
1.      Tanulmányi eredmény (max. 25 pont)
Súlyozott tanulmányi átlag (STÁ)[2] Képlet:
BSc / Bprof: 25 * (STÁ – 3,5) / 1,5
MSc: 25 * (STÁ – 4,0)
2.      Nyelvvizsga[3] (max. 12 pont)
2.1.            B2 (középfok) szóbeli/írásbeli max. 2 pont
komplex max. 4 pont
2.2.            C1 (felsőfok) szóbeli/írásbeli max. 4 pont
komplex max. 8 pont
2.3.            Szakmai szintű (szaknyelvi) nyelvvizsga max. +4 pont
3.      Szakmai tevékenység (max. 115 pont)
3.1.            Tanulmányi versenyek (max. 20 pont)
3.1.1.        Kari/egyetemi tanulmányi verseny I. hely max. 6 pont
II. hely max. 4 pont
III. hely max. 2 pont
Különdíj5 max. 1 pont
3.1.2.        Országos /nemzetközi tanulmányi verseny[4] max. 15pont
3.2.            Publikáció/előadás (max. 3 db) magyar nyelven max. 8 pont publikációnként
idegen nyelven max. 15 pont publikációnként
3.3.            VIK-en szerzett TDK, illetve OTDK (dolgozatonként)
(max. 30 pont)
I. hely max. 15 pont
II. hely max. 12 pont
III. hely max. 9 pont
Különdíj[5] max. 6 pont
3.4.            Demonstrátori tevékenység tantárgyanként, óratartással max. 8 pont
tantárgyanként, óra tartása nélkül max. 5 pont
3.5.            Egyéb szakmai tevékenység (pl. szakkollégiumi aktivitás, tanszéki önkéntes munka, szervezői tevékenységet leszámítva)   max. 5 pont tevékenységenként,
összesen max. 15 pont
3.6.            IMSc pontok (max 15 pont) KBME_IMSC_pont = 15/100 * min(100, IMSC_pont)

 

3.7.            Elnyert NFÖD-ben értékelt szakmai tevékenység 0 pont

 

 

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig Villamosmérnöki és Informatikai Kari BME ösztöndíj pályázat, mely igényléshez szükséges a pályázati adatlapot és a vizsgált időszakban végzett tevékenységekről szóló igazolásokat mellékletként csatolni.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

Az igényléshez csatolandó dokumentumok:

 • A helyesen kitöltött pályázati adatlap. A pályázati adatlapot .docx formátumban kell feltölteni.
 • A publikáció(k) leadásánál szükséges a cikk internetes elérhetősége, a publikáció teljes szövegének mellékelése, a megjelenés (várható) időpontja, a befogadó hely jellege (bírált/nem bírált teljes cikk vagy absztrakt), minősített publikáció esetén a minősítés tényének megjelölése, több szerző esetén a szerzők nevének feltüntetése
 • Tanszéki önkéntes munka tanszékvezetői igazolása, részletes kifejtéssel, adatlap formájában, mely a hk oldalon található meg.
 • Külső munka projektvezetőitől igazolás, amely részletes szöveges beszámolót is tartalmaz.
 • Demonstrátori munka tanszékvezetői igazolása annak kifejtésével, hogy milyen munkát takar (pl. óraadás, gyakorlat/labor előkészítés, zárthelyi javítás, ezek alkalomszáma tantárgyhoz rendelve) adatlap formájában, mely a hk oldalon található meg.
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok).
 • Egyéb tevékenységek igazolása (pl. szakkollégium szakmai munka, amelybe a konferencia és szakkollégiumi szervezői munka nem számít bele). Csak a szervezet elnöke által hitelesített igazolások fogadhatóak el.
 • Országos/nemzetközi tanulmányi verseny esetén a pályázathoz csatolni kell a verseny leírását (weboldalának elérhetőségét, az indulók körülbelüli számát, a résztvevők körét stb.).

 

A fenti kategóriákba nem tartozó tevékenységek esetén szükséges benyújtani egy a tevékenységet igazoló oklevelet/igazolást, amelyet a munkát felügyelő személy hitelesített.

Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató pályázata kizárásra kerülhet, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése ötszöri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2022. február 1. – 2022. augusztus 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2022. november 26. 23:59
Javítás határideje 2022. november 28. 23:59
Előzetes eredmény kihirdetése 2022. december 1.
Felszólalás határideje 2022. december 3. 23:59
Végleges eredmény kihirdetése 2022. december 5.
Kifizetés időpontja 2023. január 10.

 

 

Tavaszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2022. szeptember 1. – 2023. január 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2023. február 9. 23:59
Javítás határideje 2023. február 11. 23:59
Előzetes eredmény kihirdetése 2023. március 1.
Felszólalás határideje 2023. március 3. 23:59
Végleges eredmény kihirdetése 2023. március 9.
Kifizetés időpontja 2023. április 6.

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelyeknek a hiánypótlásban a bíráló benyújtását vagy javítását kérte. Javításra a Határidők alpontban meghatározott határidőig van lehetőség.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://mueper.bme.hu/ rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

A végleges eredményt a VIK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a https://mueper.bme.hu/ honlapon.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

[1] A hallgató ellen született minden, a Kari Fegyelmi Bizottság által a BME Hallgatók Fegyelmi és Jogorvoslati Szabályzata alapján kirótt büntetés hatályba lépésének időpontja szerint.

[2] A súlyozott tanulmányi átlagra kapható pontszám megadása az értékelt időszakhoz tartozó képzési szint, nem pedig a benyújtás időpontja szerinti képzési szint szerint történik.

[3] Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgáért nem jár pont. Csak az adott időszakban megszerzett nyelvvizsgáért jár pont. Bíráláskor csak a beadott vizsgabizonyítványok vehetők figyelembe!

[4] A konkrét pontszámot a bizottság a helyezés és a verseny színvonala alapján állapítja meg.

[5] Különdíjnak tekinthető: dicséret, jutalom stb. Egy dolgozatra / versenyre a Különdíj alkategóriában egy pontszám akkor adható, ha a hallgató nem ért el I. – III. helyezést.