Hallgatók az oktatásért ösztöndíj 2022/2023

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül az Egyetemen végzett, a hallgatókat segítő oktatási tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet az VIK bármely teljes idejű alap- vagy mester     képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázat keretein belül vizsgált időszakban a BME VIK hallgatóit segítő önkéntes oktatási tevékenységet végzett.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A pályázat során a demonstrátori tevékenység nem vehető figyelembe!

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Jegyzetírói tevékenység elismertetése esetén a hallgató csak olyan tárgyból készült jegyzettel pályázhat, amely tárgyból az adott félévben nem folytatott demonstrátori vagy gyakorló tanári tevékenységet. A pályázó beleegyezik, hogy a segédanyaga lektorálás és korrigálás után felkerül a VIK Wiki-re (http://wiki.sch.bme.hu), a VIK HK a jegyzetet a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (röviden CC-BY-SA-3.0) licenc alatt bocsátja rendelkezésre

Elbírálás alapelvei

A pályázatok elbírálását a VIK HK végzi a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján, a Pályázati Munkacsoport véleményének figyelemebe vételével. A pályázat elbírálása során csak a pályázat által vizsgált időszakban végzett tevékenység kerül figyelembevételre.

Pályázatot benyújtó hallgató nem vehet részt a pályázatok elbírálásában.

A pályázat elbírálása során a tantervi kötelezettségek teljesítésén felül a karon végzett tutorálási tevékenység elismerése, valamint a jegyzetírói tevékenység elismerése a pályázó által benyújtott adatok alapján kerül elbírálásra.

Jegyzetírói tevékenység esetén a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata hiányában a pályázat elutasításra kerül.

 

Pontrendszer

 1. kategória: Konzultáció tartás

A maximálisan elérhető pontszám 50 pont.

Az összpontszám függ a tartott konzultációk számától, a konzi.vik.hk weboldalon leadott értékelések számától és 0-5 közötti számértékétől. A pályázat értékelése a hallgatók által konzultációként külön leadott értékelések alapján történik.

Pont csak azon konzultációkra kapható, amelyen legalább 5 nem a konzultációt tartó hallgató résztvett. Az egyes konzultációkat a VIK HK a Pályázati Referens javaslata és a konzultáción részt vett hallgatók által a konzi.vik.hk weboldalon leadott értékelések átlaga alaján egy 0-5 pontig terjedő skálán értékeli.

 • Maximum 1 pont, ha az értékelések átlaga legalább 0 és kisebb, mint 1.
 • Maximum 2 pont, ha az értékelések átlaga legalább 1 és kisebb, mint 2.
 • Maximum 3 pont, ha az értékelések átlaga legalább 2 és kisebb, mint 3.
 • Maximum 4 pont, ha az értékelések átlaga legalább 3 és kisebb, mint 4.
 • Maximum 5 pont, ha az értékelések átlaga legalább 4 és legfeljebb 5.

A külön konzultációkra kapott pontok összeadódnak.

Azon konzultáción, amelyen a résztvevő hallgatók száma meghaladja az 50 főt az értékelések átlaga alapján kapható pont másfélszerese kapható.
Azon konzultációért, amely online platformon elérhető és visszanézhető a hallgatók számára az értékelések átlaga alapján kapható pont másfélszerese kapható.

 1. kategória: Jegyzetírói tevékenység
Bírálati szempont Pontszám[1]
1.         Segédanyag minősége max. 20 pont
2.         Segédanyag szakmai megfelelősége max. 30 pont
3.         Segédanyag terjedelme max. 15 pont
4.         Segédanyag átláthatósága max. 15 pont

 

Azon segédanyagok esetében, amelyek a VIK tanszékei által oktatott és a VIK hallgatói számára meghirdetett mintatantervi tárgyakhoz készülnek, automatikusan a bírálati szempontok szerint elért pontszám +50%-a, nem mintatantervi tárgyak esetén +25%-a kerül figyelembevételre. A maximális pontszám mintatantervi tárgy esetében 120 pont, nem mintatantervi tárgy esetében 100 pont, minden egyéb esetben 80 pont lehet.

 

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig a VIK Hallgatók az oktatásért ösztöndíj pályázat leadásával.

Az 1. kategória esetén a konzultációt meg kell hirdetni a hallgatóknak a konzi.vik.hk weboldalon. A konzultáció megtartása után az azon részt vevő hallgatók egy 0–5 pontig terjedő skálán értékelik a konzultációt a weboldalon. A tutor feladata emlékeztetni a résztvevőket a véleményezésre.

A pályázat elbírálásakor a VIK HK csak a konzultációs weboldalon meghirdetett konzultációkat veszi figyelembe. A pályázó csak olyan konzultációval pályázhat, amelyben előadóként vagy konzitartóként feltüntetésre került.

A 2. kategória esetén a pályázási szándékot előre jelezni kell minimum a pályázat beadási határideje előtt 5 nappal a palyazat@vik.hk e-mail címen a képzés, a tantárgy, annak tárgykódja és a tárgyfelelős oktató megnevezésével.

Ezt követően a VIK HK a pályázási szándékot jelzi az adott tantárgy tárgyfelelősének. Amennyiben a tárgyfelelős visszajelzése szerint az adott tantárgyból a hallgatók számára a felkészülést segítő segédanyag már elegendő mértékben rendelkezésre áll, az adott tantárgyból készült segédanyaggal pályázni nem lehet. Erről a VIK HK a tárgyfelelősi visszajelzést követően tájékoztatja a pályázási szándékot jelző hallgatót. Pozitív visszajelzést követően a pályázat beadási határidejéig lehet a pályázati anyagot benyújtani. A pályázat alapjául szolgáló segédanyagot legfeljebb 5 fős csoportban a BME VIK valamely alap- vagy mesterképzésének tanóráján elhangzottak alapján kell elkészíteni.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati igénylés tartalmazza a pályázó által elvégzett egyéni tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, különösképpen      az 1. kategóriában benyújtott      tevékenységre vonatkozó következő adatokat: a konzultáció(k) helyét, idejét, a kapcsolódó tantárgyat, valamint a résztvevők számát is.

A 2. kategória esetén az igényléshez további igazolás csatolása szükséges.

Szükséges a segédanyag, valamint az érintett oktató nyilatkozatának benyújtása.

Jegyzet esetében:

 • Microsoft Word (.doc vagy .docx), OpenOffice Document (.odt), LaTeX formátum fogadható el (szkennelt kézírás, illetve nem szerkeszthető dokumentum nem fogadható el).
 • A jegyzetet lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
 • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása, amely tartalmazza, hogy az elkészült segédanyag milyen mértékben fedi le a tantárgy tematikáját (pl. teljes mértékben, százalékban kifejezett részleges mértékben…).

Egyéb digitális segédanyag esetében:

 • Videóformátum esetén MPEG, AVI, képformátum esetében JPEG, WebP avagy az előzetes egyeztetés során meghatározott formátum a javasolt.
 • Minden más típusú segédanyag (pl. oktatóprogram) esetében a mindenkori Pályázati Referenssel egyeztetett formában.
 • A digitális segédanyagot lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
 • A segédanyag beadásához szükséges a kitöltött a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása, amely tartalmazza, hogy az elkészült segédanyag milyen mértékben fedi le a tantárgy tematikáját (pl. teljes mértékben, százalékban kifejezett részleges mértékben…).

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimum pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a beérkezett pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2022. február 1. – 2022. augusztus 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2022. november 26. 23:59
Javítás határideje 2022.november 28. 23:59
Előzetes eredmény kihirdetése 2022. november 30.
Felszólalás határideje 2022. december 2. 23:59
Végleges eredmény kihirdetése 2022. december 4.
Kifizetés időpontja 2022. január 10.
Tavaszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2022. szeptember 1. – 2023. január 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2023. március 15. 23:59
Javítás határideje 2023. március 20. 23:59
Előzetes eredmény kihirdetése 2023. március 28.
Felszólalás határideje 2023. április 1. 23:59
Végleges eredmény kihirdetése 2023. április 6.
Kifizetés időpontja 2023. május 10. 23:59

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel. A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során új igazolások benyújtására nincs mód, kizárólag a már benyújtott hibás igazolások javítására.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://mueper.bme.hu/ rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

A végleges eredményt a VIK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

 

Adatvédelem

A VIK HK a pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a https://mueper.bme.hu/ honlapon.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

[1] Minden bírálati szempontra tekintettel maximális pontszám csak abban az esetben adható, amennyiben az elkészült segédanyag a teljes tantárgyat lefedi. A lefedettség a tárgy mindenkori tárgyfelelősének véleménye alapján kerül meghatározásra.