Képviseleti Ösztöndíj a 2022 / 2023 tanévre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 30. § alapján a VIK HK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban a VIK HK-ban tisztségviselő, mandátummal rendelkező tag vagy annak tanácskozási jogú tagja volt.

A VIK HK tagjai, illetve tanácskozási jogú tagjai a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában rögzített feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, a hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismerhetik el, a megpályázásához nem használhatják fel, és korábban máshol elismertetett tevékenységgel nem pályázhatnak.

A pályázat leadásával a hallgató tudomásul veszi, hogy a nevét, a beszámolóját, az elért pontszámot és az elnyert ösztöndíj összegét közérdekből nyilvános adatként a VIK HK nyilvánosságra hozza a saját vik.hk honlapján.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázatok elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a VIK HK elnöke végzi, és a VIK HK fogadja el a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer szerint. Az elnök pályázatát a VIK HK alelnöke(i) bírálják el, és a VIK HK fogadja el.

 

Pontrendszer

Alapelvek

 • Csak már elvégzett tevékenységért, vagy hosszú projektek esetén a már elvégzett részfeladatok után adható pont;
 • csak arra a tevékenységre adható pont, amelyről a képviselő beszámolt;
 • elvégzett feladat csak egyszer jutalmazható.

 

HK ülések, munkacsoport ülések

HK ülések

 • A beszámolási időszakban tartott VIK HK üléseken való aktív részvételért ülésenként maximum 4 alappontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően. A pályázó az ülésen mutatott aktivitásának függvényében az alapponton felül további legfeljebb 2 pontban részesülhet.

 

Munkacsoport és bizottsági ülések

 • A VIK HK állandó munkacsoport ülésein való aktív részvételért a pályázó ülésenként maximum 3 pontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően.

 

Műhelymunka-részvétel

 • Adott feladat, projekt megvalósításának érdekében összehívott műhelymunka ülésen való aktív részvételért legfeljebb 2 pontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően.

 

EHK ülések, bizottságok

Az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: EHK) ülésein, bizottsági ülésein való aktív részvételért a pályázó ülésenként maximum 3 pontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően.

Kari Tanács, kari bizottságok

A VIK HK által a Kari Tanácsba, továbbá kari bizottságokba delegált tag bizottsági üléseken való aktív részvételért ülésenként maximum 3 alappontban részesül az ülés időtartamától és a napirendi pontok számától és fontosságától függően. A pályázó az ülésen mutatott aktivitásának függvényében az alapponton felül további legfeljebb 2 pontban részesülhet.

 

A Kari Tanácsról, illetve kari bizottságoktól való – kimentés nélküli – távolmaradásért a teljes beszámoló értékelése után kialakult összesített pontszám maximum 20%-kal kerül csökkentésre.

 

Referensi és felelős tevékenységek

A referensi  és a bizottságokban elvégzett felelősi tevékenységek után – az elvégzett tevékenységek mennyiségétől és minőségétől függően – a pályázó maximum 100 pontban részesülhet adott beszámolási időszakban. Az elvégzett tevékenység megítélése és értékelése a leadott beszámolók, HK üléseken nyújtott beszámolók és szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján történik.

 

Munkacsoport tevékenységek

A HK állandó munkacsoportjaiban és bizottságaiban, nem referensi feladatkörben végzett tevékenységekért összesen maximum 60 pont adható adott beszámolási időszakban. Az elvégzett tevékenység megítélése és értékelése a leadott beszámolók, HK üléseken nyújtott beszámolók és szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján történik.

 

Projektmunka tevékenységek

A befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszáma a leadott beszámoló, valamint a HK üléseken, munkacsoport üléseken elhangzó személyes beszámolók, valamint szükség esetén a pályázó személyes meghallgatása alapján kerül megállapításra az adott projektbe befektetett munka mennyiségének, az elvégzett munka minőségének és hallgatókra gyakorolt hatásának figyelembevételével. Projektenként maximum 30 pont adható, projektfeladatokra összesen maximum 60 pont adható adott beszámolási időszakban.

 

Egyéb tevékenységek

Egyéb – a Hallgatói Képviseletben végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenység pontozása szükség esetén a pályázó személyes meghallgatását követően történik. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő, az elvégzett munka minősége és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Tevékenységenként maximum 30 pont adható, az egyéb feladatokra összesen maximum 60 pont adható adott beszámolási időszakban.

 

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig a VIK Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat leadásával, mely igényléshez szükséges a vizsgált időszakban végzett tevékenységekről készített beszámolót mellékletként csatolni.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:

 • A/4-es méretű, a képviselet hivatalos fej- és lábléces papírjára készül
 • tartalmazza az adott képviselet megnevezését
 • a pályázó nevét
 • a beszámolási időszakot
 • az elvégzett tevékenység részletes bemutatását az alábbi bontásban:
  • a VIK HK rendes és rendkívüli ülésein való részvétel;
  • egyetemi, kari, EHK üléseken, bizottságokban, döntéshozó, véleményező fórumokon való részvétel;
  • a VIK HK belső bizottságaiban, munkacsoportülésein való részvétel;
  • a pályázó által betöltött poszt(ok)on elvégzett tevékenység megfelelő részletességű bemutatása;
  • a VIK HK belső bizottságaiban, munkacsoportjaiban végzett feladatok és tevékenységek megfelelő részletességű bemutatása;
  • a pályázó által elvégzett projektmunkák elbírálásra alkalmas részletességű bemutatása;
  • a pályázó által elvégzett egyéb tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű bemutatása.

A beszámolóhoz nem szükséges további igazolás csatolása.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a TJSZ 30. § (4) bekezdés alapján kell megállapítani, az előre meghatározott keretek és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2022. június 1. – 2022. június 30. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
2. időszak 2022. július 1. – 2022. július 31. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
3. időszak 2022. augusztus 1. – 2022. augusztus 31. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
4. időszak 2022. szeptember 1. – 2022. szeptember 30. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
5. időszak 2022. október 1. – 2022. október 31. 2022. 11.08. 2022. 11.09. 2022.12.09.
6. időszak 2022. november 1. – 2022. november 30. 2022.12.03. 2022.12.05. 2023.01.10.
 
Tavaszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2022. december 1. – 2022. december 31. 2023.01.20. 2023.01.31. 2023.02.23.
2. időszak 2023. január 1. – 2023. január 31. 2023.02.07. 2023.02.09. 2023.03.10.
3. időszak 2023. február 1. – 2023. február 28. 2023.03.06. 2023.03.08. 2023.04.06.
4. időszak 2023. március 1. – 2023. március 31. 2023.04.09. 2023.04.12. 2023.05.10.
5. időszak 2023. április 1. – 2023. április 30. 2023.05.09. 2023.05.11. 2023.06.09.
6. időszak 2023. május 1. – 2023. május 31. 2023.06.10. 2023. 06.12. 2023.07.10.

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a beszámoló leadási határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel. A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során új

 

Eredmény

Az eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt időpontig, a saját vik.hk honlapján név szerint hozza nyilvánosságra, az írásos beszámolók, az elért pontszámok és a megítélt összegek közzétételével.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.