Közéleti ösztöndíj 2022/2023

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a VIK HK munkáját segítő közéleti tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. Kollégiumi internethálózat üzemeltetésért nem részesülhet ösztöndíjban a pályázó.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időszakban elvégzett tevékenység vehető figyelembe.

Kizárólag elvégzett tevékenységért, teljesített vállalásért adható pontszám.

A valóstól eltérő tartalmú pályázat esetén a pályázat kizárásra kerül, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás elrendelését kezdeményezheti.

 

Pontrendszer

Ülések

A beszámolási időszakban megtartott, VIK HK-hoz köthető üléseken a VIK HK feladatainak ellátásának támogatása érdekében történő részvételért a pályázó maximum 3 pontban részesül ülésenként.

 

Felelős munkák

Az elvégzett munka megítélése a leadott beszámolók alapján történik. Szükség esetén a pályázó hallgató személyes meghallgatására kerülhet sor a pályázat elbírálása érdekében. Beszámolási időszakonként maximum 70 pont adható.

 

Projektmunka és egyéb, a VIK HK tevékenységéhez kötődő tevékenységek

A VIK HK tevékenységéhez köthető befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszámot a bírálók állapítják meg személyes egyeztetés, a leadott beszámoló, valamint a terület ülésein elhangzó személyes beszámolók alapján.  Beszámolási időszakonként maximum 30 pont osztható.

 

Egyéb

A pályázati adatlapon szereplő – a VIK HK-ban végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenységet a bíráló pontozhat személyes egyeztetést követően. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb feladatokra beszámolási időszakonként összesen maximum 60 pont adható.

 

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig a VIK Közéleti ösztöndíj pályázat leadásával.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati igénylés tartalmazza a pályázó által elvégzett közéleti tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. További igazolás csatolása nem szükséges.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a beérkezett pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2022. június 1. – 2022. június 30. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
2. időszak 2022. július 1. – 2022. július 31. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
3. időszak 2022. augusztus 1. – 2022. augusztus 31. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
4. időszak 2022. szeptember 1. – 2022. szeptember 30. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
5. időszak 2022. október 1. – 2022. október 31. 2022.11.08. 2022.11.09. 2022.12.09.
6. időszak 2022. november 1. – 2022. november 30. 2022.12.03. 2022.12.05. 2023.01.10.
 
Tavaszi félév
Srsz. A pályázat által vizsgált időszak Leadási határidő Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak 2022. december 1. – 2022. december 31. 2023.01.20. 2023.01.31. 2023.02.23.
2. időszak 2023. január 1. – 2023. január 31. 2023.02.07. 2023.02.09. 2023.03.10.
3. időszak 2023. február 1. – 2023. február 28. 2023.03.06. 2023.03.08. 2023.04.06.
4. időszak 2023. március 1. – 2023. március 31. 2023.04.09. 2023.04.12. 2023.05.10.
5. időszak 2023. április 1. – 2023. április 30. 2023.05.09. 2023.05.11. 2023.06.09.
6. időszak 2023. május 1. – 2023. május 31. 2023.06.10. 2023.06.12. 2023.07.10.

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat leadási határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. Pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel. A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során új

 

Eredmény

Az eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a https://mueper.bme.hu/ honlapon hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám és a megítélt összeg.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.