Villanykari Közösségi Ösztöndíj 2022/2023

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a kar közösségi életében aktívan résztvevő hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a kar közösségi életében aktívan részt vesz.

Közösségi teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. Kollégiumi internethálózat üzemeltetésért nem részesülhet ösztöndíjban a pályázó.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. A pályázatokat ezen kívül a VIK HK által felkért testület, valamint a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület véleményezi.

A Hallgatói Képviselet által felkért testület tagjai:

 1. szavazati joggal:
 • a Kollégiumi Hallgatói Bizottság legfeljebb 6 tagja,
 • a VIK HK pályázati referense, vagy a VIK HK által delegált hallgató.
 1. tanácskozási joggal:
 • egy VIK HK által delegált hallgató,
 • legfeljebb egy kollégiumi mentor vagy legfeljebb egy hallgató.

A Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület tagjai:

 1. szavazati joggal:
 • a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért maximum 8, de legalább 5 hallgató.
 1. tanácskozási joggal:
 • legfeljebb egy kollégiumi mentor vagy legfeljebb egy hallgató.

 

Pontrendszer

 • A pályázatok beérkezését követően mindkét testület tagjai 1-tól 5-ig terjedő egész pontszámmal értékelik a pályázatokat.
 • A két testület pontszáma átlagolásra, majd egy tizedesjegyre lefelé kerekítésre kerül.
 • Bírálati elvek:
  • Kör(ök)ben végzett munka (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, elvégzett munka minősége, annak közéletre gyakorolt hatása)
  • Egyéb közéletben végzett tevékenységek (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, a tevékenység közéletre gyakorolt hatása)

 

A pályázókat a VIK HK az elért pontszám alapján kategóriákba sorolja pontszám alapján csökkenő sorrendben, melyből a legjobb kategóriába kerülnek a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók.

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig a VIK Villanykari Közösségi ösztöndíj pályázat leadásával.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati igénylés tartalmazza a pályázó által elvégzett közösségi tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. További igazolás csatolása nem szükséges.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a beérkezett pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése ötszöri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

 

Őszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2022. január 1. – 2022. június 30.
Pályázat benyújtásának határideje 2022. november 26. 23:59
Javítás határideje 2022. november 28. 23:59
Előzetes eredmény kihirdetése 2022. november 30.
Felszólalás határideje 2022. december 2. 23:59
Végleges eredmény kihirdetése 2022. december 4.
Első kifizetés időpontja 2022. január 10.

 

 

Tavaszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2022. július 1. – 2022. december 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2023. február 20. 23:59
Javítás határideje 2023. február 25. 23:59
Előzetes eredmény kihirdetése 2023. március 1.
Felszólalás határideje 2023. március 4. 23:59
Végleges eredmény kihirdetése 2023. március 9.
Első kifizetés időpontja 2023. április 6.

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelyeknek a hiánypótlásban a bíráló a benyújtását vagy javítását kérte. Javításra a Határidők alpontban meghatározott határidőig van lehetőség.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://mueper.bme.hu/ rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

A végleges eredményt a VIK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a melléklet adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a https://mueper.bme.hu/honlapon.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.