Hallgatók az oktatásért ösztöndíj 2023/2024

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül az Egyetemen végzett, a hallgatókat segítő oktatási tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet az VIK bármely teljes idejű alap- vagy mester     képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázat keretein belül vizsgált időszakban a BME VIK hallgatóit segítő önkéntes oktatási tevékenységet végzett.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A pályázat során a demonstrátori tevékenység nem vehető figyelembe!

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Jegyzetírói tevékenység elismertetése esetén a hallgató csak olyan tárgyból készült jegyzettel pályázhat, amely tárgyból az adott félévben nem folytatott demonstrátori vagy gyakorló tanári tevékenységet. A pályázó beleegyezik, hogy a segédanyaga lektorálás és korrigálás után felkerül a VIK Wiki-re (http://wiki.sch.bme.hu), a VIK HK a jegyzetet a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (röviden CC-BY-SA-3.0) licenc alatt bocsátja rendelkezésre

Elbírálás alapelvei

A pályázatok elbírálását a VIK HK végzi a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján, a Pályázati Munkacsoport véleményének figyelemebe vételével. A pályázat elbírálása során csak a pályázat által vizsgált időszakban végzett tevékenység kerül figyelembevételre.

Pályázatot benyújtó hallgató nem vehet részt a pályázatok elbírálásában.

A pályázat elbírálása során a tantervi kötelezettségek teljesítésén felül a karon végzett tutorálási tevékenység elismerése, valamint a jegyzetírói tevékenység elismerése a pályázó által benyújtott adatok alapján kerül elbírálásra.

Jegyzetírói tevékenység esetén a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata hiányában a pályázat elutasításra kerül.

 

Pontrendszer

 1. kategória: Konzultáció tartás

A maximálisan elérhető pontszám 100 pont.

Az összpontszám függ a tartott konzultációk számától, a konzi.vik.hk weboldalon leadott értékelések számától és 0-5 közötti számértékétől. A pályázat értékelése a hallgatók által konzultációként külön leadott értékelések alapján történik.

Pont csak azon konzultációkra kapható, amelyen legalább 5 nem a konzultációt tartó hallgató résztvett. Az egyes konzultációkat a VIK HK a Pályázati Referens javaslata és a konzultáción részt vett hallgatók által a konzi.vik.hk weboldalon leadott értékelések átlaga alaján egy 0-5 pontig terjedő skálán értékeli.

 • Maximum 2 pont, ha az értékelések átlaga legalább 0 és kisebb, mint 1.
 • Maximum 4 pont, ha az értékelések átlaga legalább 1 és kisebb, mint 2.
 • Maximum 6 pont, ha az értékelések átlaga legalább 2 és kisebb, mint 3.
 • Maximum 8 pont, ha az értékelések átlaga legalább 3 és kisebb, mint 4.
 • Maximum 10 pont, ha az értékelések átlaga legalább 4 és legfeljebb 5.

A külön konzultációkra kapott pontok összeadódnak.

Azon konzultáción, amelyen a résztvevő hallgatók száma meghaladja az 50 főt az értékelések átlaga alapján kapható pont másfélszerese kapható.
Azon konzultációért, amely online platformon elérhető és visszanézhető a hallgatók számára az értékelések átlaga alapján kapható pont másfélszerese kapható.
Ha mindkét feltétel teljesül, akkor a konzultációért az értékelések átlaga alapján kapható pont 1,75-szöröse
kapható.

 1. kategória: Jegyzetírói tevékenység
Bírálati szempont Pontszám[1]
1.         Segédanyag minősége max. 20 pont
2.         Segédanyag szakmai megfelelősége max. 30 pont
3.         Segédanyag terjedelme max. 15 pont
4.         Segédanyag átláthatósága max. 15 pont

 

Azon segédanyagok esetében, amelyek a VIK tanszékei által oktatott és a VIK hallgatói számára meghirdetett mintatantervi tárgyakhoz készülnek, automatikusan a bírálati szempontok szerint elért pontszám +50%-a, nem mintatantervi tárgyak esetén +25%-a kerül figyelembevételre. A maximális pontszám a VIK tanszékei által oktatott és a VIK hallgatói számára meghirdetett mintatantervi tárgyak esetében 120 pont, nem mintatantervi tárgyak esetében 100 pont, minden egyéb esetben 80 pont lehet.
Többszerzős segédanyagok esetében a pályázó köteles megnevezni a társszerzők számát. A társszerzők számától függően az egy segédanyagra kapható pontszám 2 szerző esetében a megszerezhető  pontszám 60%-a, 3 szerző esetében a 40%-a, 4 vagy több szerző esetében 30%-a.

 

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig a VIK Hallgatók az oktatásért ösztöndíj pályázat leadásával.

Az 1. kategória esetén a konzultációt meg kell hirdetni a hallgatóknak a konzi.vik.hk weboldalon. A konzultáció megtartása után az azon részt vevő hallgatók egy 0–5 pontig terjedő skálán értékelik a konzultációt a weboldalon. A tutor feladata emlékeztetni a résztvevőket a véleményezésre.

A pályázat elbírálásakor a VIK HK csak a konzultációs weboldalon meghirdetett konzultációkat veszi figyelembe. A pályázó csak olyan konzultációval pályázhat, amelyben előadóként vagy konzitartóként feltüntetésre került.

A 2. kategória esetén a pályázási szándékot előre jelezni kell minimum a pályázat beadási határideje előtt 5 nappal a palyazat@vik.hk e-mail címen a képzés, a tantárgy, annak tárgykódja és a tárgyfelelős oktató megnevezésével.

Ezt követően a VIK HK a pályázási szándékot jelzi az adott tantárgy tárgyfelelősének. Amennyiben a tárgyfelelős visszajelzése szerint az adott tantárgyból a hallgatók számára a felkészülést segítő segédanyag már elegendő mértékben rendelkezésre áll, az adott tantárgyból készült segédanyaggal pályázni nem lehet. Erről a VIK HK a tárgyfelelősi visszajelzést követően tájékoztatja a pályázási szándékot jelző hallgatót. Pozitív visszajelzést követően a pályázat beadási határidejéig lehet a pályázati anyagot benyújtani. A pályázat alapjául szolgáló segédanyagot legfeljebb 5 fős csoportban a BME VIK valamely alap- vagy mesterképzésének tanóráján elhangzottak alapján kell elkészíteni.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati igénylés tartalmazza a pályázó által elvégzett egyéni tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, különösképpen      az 1. kategóriában benyújtott      tevékenységre vonatkozó következő adatokat: a konzultáció(k) helyét, idejét, a kapcsolódó tantárgyat, valamint a résztvevők számát is.

A 2. kategória esetén az igényléshez további igazolás csatolása szükséges.

Szükséges a segédanyag, valamint az érintett oktató nyilatkozatának benyújtása.

Jegyzet esetében:

 • Microsoft Word (.doc vagy .docx), OpenOffice Document (.odt), LaTeX formátum fogadható el (szkennelt kézírás, illetve nem szerkeszthető dokumentum nem fogadható el).
 • A jegyzetet lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
 • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása, amely tartalmazza, hogy az elkészült segédanyag milyen mértékben fedi le a tantárgy tematikáját (pl. teljes mértékben, százalékban kifejezett részleges mértékben…).

Egyéb digitális segédanyag esetében:

 • Videóformátum esetén MPEG, AVI, képformátum esetében JPEG, WebP avagy az előzetes egyeztetés során meghatározott formátum a javasolt.
 • Minden más típusú segédanyag (pl. oktatóprogram) esetében a mindenkori Pályázati Referenssel egyeztetett formában.
 • A digitális segédanyagot lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
 • A segédanyag beadásához szükséges a kitöltött a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása, amely tartalmazza, hogy az elkészült segédanyag milyen mértékben fedi le a tantárgy tematikáját (pl. teljes mértékben, százalékban kifejezett részleges mértékben…).

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimum pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a beérkezett pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2023. február 1. – 2023. augusztus 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2023. szeptember 15.
Javítás határideje 2023. szeptember 20.
Előzetes eredmény kihirdetése 2023. szeptember 30.
Felszólalás határideje 2023. október 7.
Végleges eredmény kihirdetése 2023. október 10.
Kifizetés időpontja 2023. november 10.
Tavaszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2023. szeptember 1. – 2024. január 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2024. március 15.
Javítás határideje 2024. március 20.
Előzetes eredmény kihirdetése 2024. március 28.
Felszólalás határideje 2024. április 1.
Végleges eredmény kihirdetése 2024. április 6.
Kifizetés időpontja 2024. május 10.

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel. A pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során új igazolások benyújtására nincs mód, kizárólag a már benyújtott hibás igazolások javítására.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://mueper.bme.hu/ rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

A végleges eredményt a VIK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

 

Adatvédelem

A VIK HK a pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a https://mueper.bme.hu/ honlapon.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

[1] Minden bírálati szempontra tekintettel maximális pontszám csak abban az esetben adható, amennyiben az elkészült segédanyag a teljes tantárgyat lefedi. A lefedettség a tárgy mindenkori tárgyfelelősének véleménye alapján kerül meghatározásra.