Kari BME Ösztöndíj 2023/2024

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 32. § alapján a mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet folytató hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az adott félévet megelőző félévben aktív jogviszonnyal rendelkezett, valamint a pályázat keretében értékelt időszakban a kari viszonylatban kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet folytatott, ideértve a kiemelkedő tanulmányi vagy nyelvi teljesítményt is.

A pályázat leadásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Dékáni Hivatal a pályázat elbírálásához szükséges, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben található tanulmányi adatokat a VIK HK részére átadják.

Szakmai és tudományos teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

A pályázat további feltétele, hogy a hallgató a vizsgált időszakban az alábbi feltételek mindegyikének megfeleljen:

  • fegyelmi eljárás során nem került elmarasztalásra[1],
  • legalább 20 ösztöndíjszámítást befolyásoló kreditet szerzett,
  • BSc és Bprof képzés esetén legalább 3,50, MSc képzés esetén legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlagot ért el.

A kreditkritériumot nem kell teljesíteniük azon MSc képzésben részt vevő hallgatóknak, akik a pályázat által vizsgált időszak alatt alapképzésben szereztek oklevelet.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK a TJSZ. 29. § (4) bekezdésében foglaltak szerint végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján, a HK elnök által felkért a VIK oktatóiból és doktorandusz hallgatóiból álló legalább 3, de legfeljebb 6 fős bizottság véleményének figyelembevételével.

A pályázat során figyelembe vehető a pályázó által a Határidők részben feltüntetett pályázat által vizsgált időszakban elért

  • szakmai tevékenység,
  • tanulmányi teljesítmény,
  • nyelvi teljesítmény.

Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges, arra pont nem adható.

Publikáció esetében, amennyiben az elfogadás és a megjelenés nem egy időszakra esik, akkor az elfogadás időpontja a mérvadó.

Előadás és poszter esetében csak a már lezajlott esemény, elvégzett tevékenység esetén adható pont.

A pályázaton a képzési és kimeneti követelményekben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges tevékenységekért nem adható pont.

 

A VIK HK az egyes pályázatokat kategóriákba sorolja pontszám alapján csökkenő sorrendben, amelyből „A” kategóriába kerülnek a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók.

Azon hallgatók, akik „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek, okleveles elismerést vehetnek át a Kari Tanács keretein belül. „A” kategóriás Kari BME ösztöndíjban részesülnek azon hallgatók, akiket a pályázatokat véleményező, jelen felhívás szerinti bizottság erre javasol, és a pályázatok elbírálása során erre vonatkozóan a VIK HK által meghatározott pontszámot elérik.

 

Általános elvek:

  • Azon hallgatók, akik a 2023/2024-es tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban (NFÖD) részesülnek, a pályázatban kötelesek feltüntetni minden olyan szakmai művet, illetve tevékenységet, amelyet az NFÖD pályázatban is benyújtottak. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, úgy a teljes 3. Szakmai tevékenységek kategóriában nulla pontot szerez.
  • Minden tevékenység esetében kizárólag az értékelt időszakban végzett munka számít.
  • A 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 és 3.5 kategóriákból összesen legalább 5 pontot el kell érni ahhoz, hogy a pályázó ösztöndíjban részesülhessen.
  • Amennyiben a teljesítés (publikáció esetén az elfogadás) dátuma nem a vizsgált időszakba esik, nem vehető figyelembe a tevékenység.
  • Demonstrátori tevékenységre abban az esetben adható pont, amennyiben a hallgató demonstrátori szerződéssel rendelkezik.
  • Publikáció lehet folyóiratcikk, konferenciacikk, konferencia-előadás, és poszter. Egy konferenciakiadványban megjelent cikk, a hozzá tartozó előadás és/vagy poszter egyetlen publikációnak számít. Egy publikáció csak egyszer kaphat pontot, akkor is, ha konferenciaelőadás és/vagy poszter is kapcsolódik az elfogadott cikkhez. Egy publikációval csak egy félévben lehet pályázni, abban az időszakban, amikor a publikáció elfogadásra került.
  • Nem jár pont azokért a konferenciaelőadásokért, ahol az előadáshoz kapcsolódó publikációra a hallgató az előző félévben már kapott pontot.
  • Társszerzős cikkek esetében a pályázó megnevezhet összesen, a publikációk számától függetlenül egyetlen oktatót (konzulenst), akit a számításnál figyelmen kívül hagyhat. Ezt a szerzőt nem figyelembe véve a számítás módja: 2-3 szerző: 70%, 4 vagy több szerző: 50%. A társszerzői arányok egyedi nyilatkozatokkal nem módosíthatók.
  • TDK dolgozat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell a társszerzők számáról. A konzulenst figyelmen kívül hagyva a számítás módja: 2-3 szerző: 70%, 4 vagy több szerző: 50%. A társszerzői arányok egyedi nyilatkozatokkal nem módosíthatók.
  • Ugyanannak a munkának a többszöri publikációja (pl. más nyelven, újabb előadásként vagy poszterként más konferencián) csak csökkentett ponttal számít.
  • Csapatverseny esetén a csapat minden tagja megkapja a helyezés alapján járó pontszámot. Amennyiben egy versenynek több fordulója is van, csak a legmagasabb pontszámot eredményező helyezést pontozzuk.
  • Nyelvi teljesítmény csak akkor ér pontot, ha a pályázó a képzésében a nyelvi kritériumot a figyelembe vett teljesítmény nélkül is teljesíti, és nyelvvizsgáját a pályázat által vizsgált időszakban tette le.
  • IMSc pontokra abban az esetben adható pont, ha a hallgató nem részesül IMSc ösztöndíjban.
  • Tanszéki önkéntes munkára akkor adható pont, ha a hallgató munkája nem kerül díjazásra a Tanszék által.
  • Az igazolások eredetiségét és az elnyert NFÖD-ben is benyújtott szakmai művek, illetve tevékenységek helyes megjelölését a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás, vagy meg nem jelölt szakmai mű vagy tevékenység esetén a hallgató pályázata kizárható, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.
  • Konferenciakiadványban megjelent cikk és a hozzá tartozó konferencia-előadás egyetlen publikációnak számít.

 

Etikai irányelvek

A pályázó köteles a BME Etikai kódexében foglaltakat és a tudományterület bevett tudományetikai irányelveit betartani. Nem helyes gyakorlat például jelentős hozzájárulást adó személy kihagyása a szerzők közül vagy konkrét kutatási eredmény különböző önálló publikációkban való szerepeltetése pusztán azért, hogy a kutató cikkeinek száma gyarapodjon. További részletes elveket lásd például a BME Etikai kódex 6.2.7 fejezetében vagy az MTA Tudományetikai kódexének 4. fejezetében és 5.2.4. pontjában.

 

Pontrendszer

Tevékenység Pontszám
1.      Tanulmányi eredmény (max. 25 pont)
Súlyozott tanulmányi átlag (STÁ)[2] Képlet:
BSc / Bprof: 25 * (STÁ – 3,5) / 1,5
MSc: 25 * (STÁ – 4,0)
2.      Nyelvvizsga[3] (max. 12 pont)
2.1.            B2 (középfok) szóbeli/írásbeli max. 2 pont
komplex max. 4 pont
2.2.            C1 (felsőfok) szóbeli/írásbeli max. 4 pont
komplex max. 8 pont
2.3.            Szakmai szintű (szaknyelvi) nyelvvizsga max. +4 pont
3.      Szakmai tevékenység (max. 115 pont)
3.1.            Tanulmányi versenyek (max. 20 pont)
3.1.1.        Kari/egyetemi tanulmányi verseny I. hely max. 6 pont
II. hely max. 4 pont
III. hely max. 2 pont
Különdíj5 max. 1 pont
3.1.2.        Országos /nemzetközi tanulmányi verseny[4] max. 15pont
3.2.            Publikáció/előadás (max. 3 db) magyar nyelven max. 8 pont publikációnként
idegen nyelven max. 15 pont publikációnként
3.3.            VIK-en szerzett TDK, illetve OTDK (dolgozatonként)
(max. 30 pont)
I. hely max. 15 pont
II. hely max. 12 pont
III. hely max. 9 pont
Különdíj[5] max. 6 pont
3.4.            Demonstrátori tevékenység tantárgyanként, óratartással max. 8 pont
tantárgyanként, óra tartása nélkül max. 5 pont
3.5.            Egyéb szakmai tevékenység (pl. szakkollégiumi aktivitás, tanszéki önkéntes munka, szervezői tevékenységet leszámítva)   max. 5 pont tevékenységenként,
összesen max. 15 pont
3.6.            IMSc pontok (max 15 pont) KBME_IMSC_pont = 15/100 * min(100, IMSC_pont)

 

3.7.            Elnyert NFÖD-ben értékelt szakmai tevékenység 0 pont

 

 

A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységek jutalmazására történő pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (a továbbiakban: MŰEPER) keresztül lehetséges, a Határidők bekezdésben megjelölt, vizsgált időszakhoz tartozó leadási határidőig Villamosmérnöki és Informatikai Kari BME ösztöndíj pályázat, mely igényléshez szükséges a pályázati adatlapot és a vizsgált időszakban végzett tevékenységekről szóló igazolásokat mellékletként csatolni.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

Az igényléshez csatolandó dokumentumok:

  • A helyesen kitöltött pályázati adatlap. A pályázati adatlapot .docx formátumban kell feltölteni.
  • A publikáció(k) leadásánál szükséges a cikk internetes elérhetősége, a publikáció teljes szövegének mellékelése, a megjelenés (várható) időpontja, a befogadó hely jellege (bírált/nem bírált teljes cikk vagy absztrakt), minősített publikáció esetén a minősítés tényének megjelölése, több szerző esetén a szerzők nevének feltüntetése
  • Tanszéki önkéntes munka tanszékvezetői igazolása, részletes kifejtéssel, adatlap formájában, mely a hk oldalon található meg.
  • Külső munka projektvezetőitől igazolás, amely részletes szöveges beszámolót is tartalmaz.
  • Demonstrátori munka tanszékvezetői igazolása annak kifejtésével, hogy milyen munkát takar (pl. óraadás, gyakorlat/labor előkészítés, zárthelyi javítás, ezek alkalomszáma tantárgyhoz rendelve) adatlap formájában, mely a hk oldalon található meg.
  • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok).
  • Egyéb tevékenységek igazolása (pl. szakkollégium szakmai munka, amelybe a konferencia és szakkollégiumi szervezői munka nem számít bele). Csak a szervezet elnöke által hitelesített igazolások fogadhatóak el.
  • Országos/nemzetközi tanulmányi verseny esetén a pályázathoz csatolni kell a verseny leírását (weboldalának elérhetőségét, az indulók körülbelüli számát, a résztvevők körét stb.).

 

A fenti kategóriákba nem tartozó tevékenységek esetén szükséges benyújtani egy a tevékenységet igazoló oklevelet/igazolást, amelyet a munkát felügyelő személy hitelesített.

Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató pályázata kizárásra kerülhet, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. Az ösztöndíj összege 100 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra a TJSZ 22. § (4) bekezdése alapján, a kerekítés szabályai szerint. A juttatások kifizetése ötszöri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2023. február 1. – 2023. augusztus 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2023. szeptember 26.
Javítás határideje 2023. szeptember 30.
Előzetes eredmény kihirdetése 2023. október 16
Felszólalás határideje 2023. október 20.
Végleges eredmény kihirdetése 2023. október 31.
Kifizetés időpontja 2023. december 8.

 

 

Tavaszi félév
Pályázat által vizsgált időszak 2023. szeptember 1. – 2024. január 31.
Pályázat benyújtásának határideje 2024. március 3.
Javítás határideje 2024. március 8.
Előzetes eredmény kihirdetése 2024. március 29.
Felszólalás határideje 2024. április 1.
Végleges eredmény kihirdetése 2024. április 5.
Kifizetés időpontja 2024. május 10.

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során csak olyan igazolások benyújtására van mód, amelyeknek a hiánypótlásban a bíráló benyújtását vagy javítását kérte. Javításra a Határidők alpontban meghatározott határidőig van lehetőség.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a https://mueper.bme.hu/ rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

A végleges eredményt a VIK HK a  https://mueper.bme.hu  rendszerben, a BME Címtár azonosítóval történő bejelentkezést követően a Profilom menüben közli oly módon, hogy minden Pályázó számára csak a saját eredménye látható.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a https://mueper.bme.hu/ honlapon.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

[1] A hallgató ellen született minden, a Kari Fegyelmi Bizottság által a BME Hallgatók Fegyelmi és Jogorvoslati Szabályzata alapján kirótt büntetés hatályba lépésének időpontja szerint.

[2] A súlyozott tanulmányi átlagra kapható pontszám megadása az értékelt időszakhoz tartozó képzési szint, nem pedig a benyújtás időpontja szerinti képzési szint szerint történik.

[3] Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgáért nem jár pont. Csak az adott időszakban megszerzett nyelvvizsgáért jár pont. Bíráláskor csak a beadott vizsgabizonyítványok vehetők figyelembe!

[4] A konkrét pontszámot a bizottság a helyezés és a verseny színvonala alapján állapítja meg.

[5] Különdíjnak tekinthető: dicséret, jutalom stb. Egy dolgozatra / versenyre a Különdíj alkategóriában egy pontszám akkor adható, ha a hallgató nem ért el I. – III. helyezést.