Villanykari Közösségi Ösztöndíj 2019/2020

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a karon kiemelkedő közösségi tevékenységet végző hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki közösségi tevékenységet végzett a VIK-en.

Közéleti teljesítményét a hallgató csak egyszer ismertetheti el. A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdése szerint a VIK HK végzi a jelen felhívásban meghatározott pontrendszer alapján. A pályázatokat ezen kívül a VIK HK által felkért testület, valamint a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület véleményezi.

A Hallgatói Képviselet által felkért testület tagjai:

 1. szavazati joggal:
 • a Kollégiumi Hallgatói Bizottság 6 tagja
 • a VIK HK pályázati referense, vagy a VIK HK által delegált hallgató
 1. tanácskozási joggal:
 • egy VIK HK által hallgató
 • egy kollégiumi mentor

A Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület tagjai:

 1. szavazati joggal:
 • a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért maximum 8, de legalább 5 hallgató
 1. tanácskozási joggal:
 • egy kollégiumi mentor

 

Pontrendszer

 • A pályázatok beérkezését követően mindkét testület tagjai 1-tól 5-ig terjedő egész pontszámmal értékelik a pályázatokat.
 • A két testület pontszáma átlagolásra, majd egy tizedesjegyre lefelé kerekítésre kerül.
 • Bírálati elvek:
  • Kör(ök)ben végzett munka (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, elvégzett munka minősége, annak közéletre gyakorolt hatása)
  • Egyéb közéletben végzett tevékenységek (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, a tevékenység közéletre gyakorolt hatása)

A pályázókat a VIK HK az elért pontszám alapján három kategóriába sorolja:

 • kiemelt
 • alap
 • ösztöndíjban nem részesül.

 

A pályázás folyamata

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának, valamint a https://viko.vik.hk/ címen található adatlap kitöltésével, illetve az igazolások feltöltésével együttesen lehetséges. A weboldalon leadott pályázati adatlapot kinyomtatva és aláírva szükséges leadni a VIK HK irodájában.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlapon kívül egyéb igazolás benyújtása nem szükséges (kivéve, ha a beszámoló külső körben végzett tevékenységet tartalmaz). A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett közösségi munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását (min. 400, max. 1500 karakter szóköz nélkül).

Amennyiben a beszámoló tartalmaz külső körben végzett tevékenységet, a pályázó csatolja a kör féléves beszámolóját.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az egyes kategóriák ponthatárait, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló, előre elfogadott keretösszeg alapján a VIK HK  állapítja meg. A VIK HK kategóriánként állapítja meg az elnyert ösztöndíj összegét, az azonos kategóriába besorolt hallgatók, azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek.

A juttatások kifizetése 5 havi ösztöndíj formájában történik a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. február 1. – 2019. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. október 3.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. október 9.
A felszólalás határideje 2019. október 12. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2019. október 13.
Első kifizetés időpontja 2019. november 8.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2019. szeptember 1. – 2020. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. február 13.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2020. február 25.
A felszólalás határideje 2020. február 28. 23:59.
A végleges eredmény kihirdetése 2020. március 4.
Első kifizetés időpontja 2020. április 09.

A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

Adatvédelem

A VIK HK a pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

 

Jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

Budapest, 2020. február 5.