Digitális segédanyag ösztöndíj 2021/2022

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: VIK) Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 34. §-a alapján a tantervi követelményeken túlmutató jegyzetírói tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

 

Pályázati feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mesterképzésének a vizsgált időszakban, valamint a pályázat leadásakor is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. A pályázó csak olyan jegyzettel pályázhat, amely után nem részesül egyéb díjazásban (pl. jegyzetírói megbízási díj).

Közéleti teljesítményét a hallgató a csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

A hallgató csak olyan tárgyból készült jegyzettel pályázhat, amely tárgyból az adott félévben nem folytatott demonstrátori vagy gyakorló tanári tevékenységet.

A pályázó beleegyezik, hogy a segédanyaga lektorálás és korrigálás után felkerül a VIK Wiki-re (http://wiki.sch.bme.hu), a VIK HK a jegyzetet a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (röviden CC-BY-SA-3.0) licenc alatt bocsátja rendelkezésre.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a TJSZ. 29. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a VIK HK saját hatáskörben végzi a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján. Pályázatot benyújtó hallgató nem vehet részt a pályázatok elbírálásában. A tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata hiányában a pályázat elutasításra kerül.

 

Pontrendszer

 

Bírálati szempont Pontszám[1]
1.         Segédanyag minősége max. 20 pont
2.          Segédanyag szakmai megfelelősége max. 30 pont
3.         Segédanyag terjedelme max. 15 pont
4.         Segédanyag átláthatósága max. 15 pont

 

 

Azon segédanyagok esetében, amelyek a VIK tanszékei által oktatott és a VIK hallgatói számára meghirdetett mintatantervi tárgyakhoz készülnek, automatikusan a bírálati szempontok szerint elért pontszám +50%-a, nem mintatantervi tárgyak esetén +25%-a kerül figyelembevételre. A maximális pontszám mintatantervi tárgy esetében 120 pont, nem mintatantervi tárgy esetében 100 pont, minden egyéb esetben 80 pont lehet.

 

A pályázás folyamata

A pályázási szándékot előre jelezni kell minimum a pályázat beadási határideje előtt 5 nappal a palyazat@vik.hk e‑mail címen a képzés, a tantárgy, annak tárgykódja és a tárgyfelelős oktató megnevezésével.

Ezt követően a VIK HK a pályázási szándékot jelzi az adott tantárgyat gondozó tanszéknek. Amennyiben a tanszék visszajelzése szerint az adott tantárgyból a hallgatók számára a felkészülést segítő segédanyag már elegendő mértékben rendelkezésre áll, az adott tantárgyból készült segédanyaggal pályázni nem lehet. Erről a VIK HK a tanszéki visszajelzést követően tájékoztatja a pályázási szándékot jelző hallgatót. Pozitív visszajelzést követően a pályázat beadási határidejéig lehet a pályázati anyagot benyújtani. A pályázat alapjául szolgáló segédanyagot legfeljebb 5 fős csoportban a BME VIK valamely alap- vagy mesterképzésének tanóráján elhangzottak alapján kell elkészíteni.

 

Pályázni a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül leadott 909 számú HSZI Ösztöndíjak kérvénnyel lehet, melyben az “Ösztöndíj típus” mezőben a „VIK- Digitális segédanyag ösztöndíj” lehetőséget szükséges választani. A kérvényhez mellékletként szükséges csatolni .docx formában az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot – melyet nem szükséges kinyomtatni és aláírni -, az aláírt oktatói nyilatkozatot és a teljes segédanyagot. A segédanyagot, ha a pályázati adatlap „Végzett tevékenység részletes leírása” mezőben feltüntetésre kerül az arra egyértelműen és közvetlenül mutató link, nem szükséges csatolni a kérvényhez.

A pályázás teljes folyamata alatt konzultációs lehetőséget biztosítunk a pályázók számára. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a VIK HK Pályázati Referenséhez fordulhatnak a palyazat@vik.hk címen.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. Szükséges a segédanyag, valamint az érintett oktató nyilatkozatának benyújtása.

Jegyzet esetében:

  • Microsoft Word (.doc vagy .docx), OpenOffice Document (.odt), LaTeX formátum fogadható el (szkennelt kézírás, illetve nem szerkeszthető dokumentum nem fogadható el).
  • A jegyzetet lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása, amely tartalmazza, hogy az elkészült segédanyag milyen mértékben fedi le a tantárgy tematikáját (pl. teljes mértékben, százalékban kifejezett részleges mértékben…)..

Egyéb digitális segédanyag esetében:

  • Videóformátum esetén MPEG, AVI, képformátum esetében JPEG, WebP avagy az előzetes egyeztetés során meghatározott formátum a javasolt.
  • Minden más típusú segédanyag (pl. oktatóprogram) esetében a mindenkori Pályázati Referenssel egyeztetett formában.
  • A digitális segédanyagot lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A segédanyag beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása, amely tartalmazza, hogy az elkészült segédanyag milyen mértékben fedi le a tantárgy tematikáját (pl. teljes mértékben, százalékban kifejezett részleges mértékben…).

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a Pályázati Referens javaslatára az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. február 1. – 2021. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. november 19.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2021. november 24.
A felszólalás határideje 2021. november 27. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2021. november 30.
Kifizetés időpontja 2022. január 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időszak 2021. szeptember 1. – 2022. január 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. március 23.
Az előzetes eredmény kihirdetése 2022. március 30.
A felszólalás határideje 2022. április 1. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése 2022. április 6.
Kifizetés időpontja 2022. május 10.

 

A pályázaton mindig az aktuális időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel, azonban a pályázati anyagok tartalmi, vagy formai hibáira hivatkozva a bíráló visszaküldheti a pályázati anyagokat javításra a pályázónak. Ezen javítás során új igazolások benyújtására nincs mód, kizárólag a már benyújtott hibás igazolások javítására. Javításra a visszaküldéstől számított 2 nap áll rendelkezésre. A javításon túl hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját www.vik.hk honlapján a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját www.vik.hk honlapján hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: kérvényazonosító, összesített pontszám, megítélt összeg. Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

 

Adatvédelem

A VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatkezelési tájékoztató szerint.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

[1] Minden bírálati szempontra tekintettel maximális pontszám csak abban az esetben adható, amennyiben az elkészült segédanyag a teljes tantárgyat lefedi. A lefedettség a tárgy mindenkori tárgyfelelősének véleménye alapján kerül meghatározásra.