Közéleti Ösztöndíj 2018/2019. tanév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján, a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a VIK közéletében kiemelkedő tevékenységet végző hallgatók munkájának elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázat feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.

Általános elvek

  • Minden esetben kizárólag a pályázat által vizsgált időtartamban nyújtott tevékenység számít.
  • Kizárólag lezárt projektért, elvégzett tevékenységért, teljesített vállalásért adható pontszám.
  • A valóstól eltérő tartalmú pályázat esetén a pályázat kizárásra kerül, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás elrendelését kezdeményezi.

Pontrendszer

Ülések

A beszámolási időszakban levő VIK HK-hoz köthető üléseken a VIK HK feladatainak ellátása támogatása érdekében történő részvételért a pályázó maximum 3 pontban részesül ülésenként, amelytől a bírálók eltérhetnek az ülés hosszára és a pályázó aktivitására való tekintettel 0–3 pontig.

Felelős munkák

Az elvégzett munka megítélése a leadott beszámolók alapján történik. Szükség esetén a pályázó hallgató személyes meghallgatására kerülhet sor a pályázat elbírálása érdekében.

Projektmunka és egyéb a VIK HK tevékenységéhez kötődő tevékenységek

A VIK HK tevékenységéhez köthető befejeződött – vagy folyamatban levő, de hosszabb távú – projektek esetében a már elvégzett részfeladatok tekintetében a pályázó ezen tevékenységére megítélt pontszámot a bírálók állapítják meg, személyes egyeztetés, a leadott beszámoló, valamint a terület ülésein elhangzó személyes beszámolók alapján. Maximum 30 pont osztható.

Egyéb

A pályázati adatlapon szereplő – a VIK HK-ban végzett, fenti pontokba nem sorolható – tevékenységet a bíráló pontozhat személyes egyeztetést követően. A pontszám megállapításakor az irányadó mérőszámok a tevékenység elvégzésére fordított idő és a tevékenység eredményének kihatása a kari hallgatói rendszerre. Egyéb feladatokra összesen 60 pont adható.

.A pályázás folyamata

A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységekről, írásos beszámolót kell készíteni, és azt a http://vik.hk/ weboldalra kell feltölteni.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A beszámolón kívül egyéb igazolás benyújtása nem szükséges. A beszámoló tartalmazza a pályázó által elvégzett közéleti munka elbírálásra alkalmas részletességű leírását.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a VIK HK állapítja meg a VIK HK elnöke és alelnöke(i) javaslatára, az előre meghatározott keretek figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Srsz. A pályázat által vizsgált időtartam Leadási határidő Felszólalás Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak június 1. – július 31. 2018.08.22 2018.08.29 2018.08.31 2018.09.20
2. időszak augusztus 1. – augusztus 31. 2018.09.08 2018.09.15 2018.09.17 2018.10.10
3. időszak szeptember 1. – szeptember 30. 2018.10.04 2018.10.11 2018.10.13 2018.11.09
4. időszak október 1. – október 31. 2018.11.08 2018.11.15 2018.11.17 2018.12.10
5. időszak november 1. – november 30. 2018.12.21 2019.01.02 2019.01.04 2019.01.25
Srsz. A pályázat által vizsgált időtartam Leadási határidő Felszólalás Döntés közzététele Kifizetés időpontja
1. időszak december 1. – december 31. 2019.01.16 2019.01.23 2019.01.25 2019.02.15
2. időszak január 1. – január 31. 2019.02.06 2019.02.13 2019.02.15 2019.03.08
3. időszak február 1. – február 28. 2019.03.09 2019.03.16 2019.03.18 2019.04.10
4. időszak március 1. – március 31. 2019.04.05 2019.04.12 2019.04.14 2019.05.10
5. időszak április 1. – április 30. 2019.05.08 2019.05.15 2019.05.17 2019.06.07
6. időszak május 1. – május 31. 2019.06.08 2019.06.15 2019.06.17 2019.07.10

 

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

Az eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt időpontig, a saját honlapján (http://vik.hk) hozza nyilvánosságra, az írásos beszámolók és a megítélt összegek közzétételével.

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Felszólalás, jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

Csatolmányok